KSUL 44 INS 4510/2014-P5-4
KSUL 44 INS 4510/2014-P5-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Piccasova 546, 403 31 Ústí nad Labem, insolvenční správce insolvence JP v.o.s., se sídlem Wagnerova 394, Ústí nad Labem, o odvolání věřitele č. 4 Citibank Europe plc, organizační složka, IČ 281 98 131, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, právně zastoupen Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, do odmítnutí jeho přihlášky P5

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 4510/2014-P5-2 ze dne 8.9.2014, které vydal vyšší soudní úředník, s e z r u š u j e v plném rozsahu

Odůvodnění:

Dne 8.9.2014 vyhotovil soud usnesení č.j. KSUL 44 INS 4510/2014-P5-2, kterým odmítl přihlášku P5 věř.č. 4 Citibank Europe plc, organizační složka, IČ 281 98 131, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, ve výši 12.113,48 Kč pro opožděnost.

Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 10.9.2014. Dne 25.9.2014, tedy včas, podal právní zástupce věřitele odvolání s řádným odůvodněním. Soud přisvědčil argumentům věřitele i s ohledem na již ustálenou rozhodovací praxi odvolacího soudu (3 VSPH 1276/2011).

Podle § 430 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku nebo zkrácené znění (odst. 2). Jedná se o výjimku z výše uvedené citované právní úpravy obsaženou v hlavě II InsZ (§ 426 až 430 InsZ) pro případy insolvenčních řízení s evropským mezinárodním prvkem. Známým věřitelům musí být zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek pohledávek a podle § 74 odst. 2 InsZ jim začne běžet zvlášť lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim byla výzva zvlášť doručena. InsZ tak byl přizpůsoben přímo aplikovatelnému Nařízení, aby došlo k odstranění jazykové bariéry, jež těmto věřitelům zpravidla brání v účinném využití insolvenčního rejstříku coby zdroje informací o insolvenčním řízení (blíže Rc 25/2009 publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu); známým věřitelem se stane pro insolvenční soud i zahraniční věřitel, který podá přihlášku své pohledávky po uplynutí lhůty uvedené v rozhodnutí o úpadku.

Soud dospěl k závěru, že odvolání věřitele je opodstatněné, neboť soud v daném případě známého zahraničního věřitele nevyrozuměl, proto mu v celém rozsahu vyhověl v souladu s ust. § 95 IZ, tj. samosoudce napadené rozhodnutí zrušil, aniž by věc předkládal soudu odvolacímu. Po nabytí právní moci bude nařízeno zvláštní přezkumné jednání a věřitel bude v případě zjištění jeho pohledávky zařazen do splátkového kalendáře s tím, že peněžité plnění bude vyrovnáno na úroveň ostatních věřitelů v poměru na něj připadající.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 29. září 2014 JUDr. Petra Švamberková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Ondřejková