KSUL 44 INS 3831/2013-A-8
KSUL 44 INS 3831/2013-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou, samosoudcem, v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Juraje anonymizovano , anonymizovano , Stará Voda 88, 353 01 Cheb, doručovací adresa: Zahradní 262/9, 417 01 Teplice, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojeným s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 3831/2013-A-6 ze dne 18.02.2013, kterým soud rozhodl o návrhu dlužníka Juraje anonymizovano , anonymizovano , Stará Voda 88, 353 01 Cheb tak, že vyslovil svou místní nepříslušnost, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením rozhodla vyšší soudní úřednice v souladu se zákonem č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, že Krajský soud v Ústí nad Labem je ve věci dlužníka Juraje anonymizovano , anonymizovano , Stará Voda 88, 353 01 Cheb místně nepříslušný a po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Plzni jako soudu příslušnému.

Do usnesení podal dlužník Juraj Černek ve lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že je zaměstnán v Teplicích a bydlí v Teplicích, takže žádá soud, aby mohlo být rozhodnuto o jeho návrhu u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Po prověření shora uvedených skutečností samosoudce v souladu s ust. § 95 insolvenčního zákona žádosti dlužníka vyhověl a usnesení č.j.-A-6 ze dne 18. 02. 2013, vydané vyšší soudní úřednicí, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 5. března 2013

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková