KSUL 44 INS 3673/2009-P14-5
KSUL 44 INS 3673/2009-P14-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Čeřeniště 15, Malečov u Ústí nad Labem, o přihlášce pohledávky věřitele č. 14 ESSOX s.r.o., IČ 26764652, Senovážné nám. 231, 370 01 České Budějovice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.10.2014 č. j. KSUL 44 INS 3673/2009-P14-2, jímž byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 14-ESSOX s.r.o., IČ 26764652, Senovážné nám. 231, 370 01 České Budějovice, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSUL 44 INS 3673/2009-P-14-2 ze dne 27.10.2014 soud rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 14 (přihláška č. P 14) ESSOX s.r.o., IČ 26764652, Senovážné nám. 231, 370 01 České Budějovice.

Dne 03.11.2014 bylo soudu doručeno odvolání věřitele č. 14 ESSOX s.r.o. proti tomuto rozhodnutí s tím, že podání není opožděné, neboť došlo ze strany soudu k pochybení v označení dlužníka v insolvenčním rejstříku. Dlužník není řádně označen v souladu s ustanovením § 420 insolvenčního zákona, když není v insolvenčním rejstříku uvedeno rodné číslo dlužníka.

Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání věřitele č. 14 důvodným. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a napadené rozhodnutí v plném rozsahu zrušil.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 a § 374 odst. 3 občanského soudního řádu).

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2014

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová