KSUL 44 INS 35272/2014-A-48
KSUL 44 INS 35272/2014-A-48

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou jako samosoudcem ve věci navrhovatele (věřitele) a) MIDESTA, s.r.o., IČ: 27685098, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, a věřitele b) Artesa, spořitelní družstvo, IČ: 25778722, se sídlem Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, právně zastoupen Mgr. Davidem Kubešem, advokátem, společníkem a jednatelem společnosti UNI LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, IČ 24740551, proti dlužníku Ing. Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem U Mlýna 165, 411 17 Libochovice

t a k t o:

I. Soud ruší bod III. výroku usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 35272/2014-A-45 ze dne 11.1.2016.

II. Opatrovníkem dlužníka Ing. Josefa Petráse, anonymizovano , bytem U Mlýna 165, 411 17 Libochovice, se pro toto řízení ustanovuje JUDr. Zdeněk Grus, advokát, se sídlem Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem.

III. Soud ruší nařízené jednání na den 18. února 2016 v 10:00 hodin do jednací místnosti č. 42 v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, a odročuje jednání o projednání insolvenčního návrhu na 15. března 2016 od 12,30 hodin do jednací místnosti č. 46 v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem.

K tomuto jednání se předvolává: -dlužník, -oba navrhovatelé, -opatrovník dlužníka JUDr. Zdeněk Grus, advokát.

IV.Soud ukládá navrhovateli-věřiteli a) MIDESTA, s.r.o., IČ: 27685098, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, aby při jednání předložil soudu originály směnek ze dne 2.2.2014, které uplatňuje v insolvenčním návrhu.

Odůvodnění:

Dne 31.12.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Ing. Josefa Petráse, anonymizovano , bytem U Mlýna 165, 411 17 Libochovice k návrhu navrhovatele a) MAGUS ENERGO s.r.o. V průběhu řízení došlo k postoupení pohledávek na MIDESTA, s.r.o., IČ: 27685098, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno. Dne 22.1.2015 do řízení přistoupil navrhovatel b) Artesa, spořitelní družstvo, IČ: 25778722, se sídlem Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2.

Podle § 133 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), musí být dlužníku dána možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil. Usnesením ze dne 4.2.2015, č.j.-A-11 byl dlužník insolvenčním soudem vyzván, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, zejména k uvedení, zda uplatněný nárok uznává, k vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů a připojení listin prokazujících jeho tvrzení a listin, na něž se odvolává. Ve výroku II. tohoto usnesení insolvenční soud rozhodl podle § 128 odst. 3 IZ, aby dlužník předložil soudu seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ a také dlužníka poučil, že pokud tuto uloženou povinnost nesplní, má se za to, že není schopen plnit své peněžité závazky (právní domněnka platební neschopnosti dle § 3 odst. 2 písm. d) IZ). Výrokem III. soud vyzval dlužníka k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání. Podáním ze dne 23.2.2015 se dlužník k insolvenčním návrhům vyjádřil a uvedl, že nesouhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání a svojí účast na jednání považuje za nezbytnou, aby tak mohl plně bránit svá práva před neoprávněnými nároky uplatňovanými třetími osobami.

Soud v souladu s ustanovením § 133 odst. 2 IZ nařídil jednání k projednání sporných skutečností o tom, zda je dlužník v úpadku na 7.5.2015. Dne 5.5.2015 byla soudu doručena první žádost dlužníka o odročení jednání z důvodu pracovní neschopnosti, kterou dlužník doložil na č.l. A18 potvrzením praktického lékaře MUDr. Miroslava Javůrka ze dne 4.5.2015. Soud k žádosti dlužníka jednání o projednání insolvenčního návrhu odročil na 30.6.2015. Dne 25.6.2015 byla soudu doručena druhá žádost dlužníka o odročení jednání z důvodu pracovní neschopnosti, kterou dlužník doložil potvrzením praktické zubní lékařky MUDr. Jiřiny Suchánkové, vystavené 25.6.2015. Soud k žádosti dlužníka jednání o projednání insolvenčního návrhu odročil na 28.7.2015. Dne 29.6.2015 požádal zástupce navrhovatele a) o odročení jednání z důvodu zahraniční cesty, kterou doložil. Soud k žádosti navrhovatele a) jednání o projednání insolvenčního návrhu odročil na 25.8.2015. Dne 25.8.2015 bylo soudní jednání odročeno k žádosti dlužníka ze zdravotních důvodu, neboť dlužník předložil soudu potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vystavené den před jednáním dne 24.8.2015 praktickým lékařem MUDr. Romanem Houskou. Soud k žádosti dlužníka jednání o projednání insolvenčního návrhu odročil na 22.9.2015, přičemž oba navrhovatelé do protokolu uvedli, že souhlasí s odročením jednání. V den jednání dne 22.9.2015 byla soudu doručena další žádost dlužníka o odročení, doložená jeho pracovní neschopností, vystavenou dne 21.9.2015 praktickým lékařem MUDr. Miroslavem Javůrkem, proto soud jednání opětovně k žádosti dlužníka odročil na 10.11.2015 od 13:30 hod. Dne 10.11.2015 v 13:27 hod byla doručena soudu žádost dlužníka o odročení jednání o projednání insolvenčního návrhu z důvodu provedení interního vyšetření v nemocnici Most dne 10.11.2015 v 12:56 hod, kterou doložil potvrzením nemocnice. Soud se o žádosti o odročení dlužníka dozvěděl až po jednání. Protože se dlužník nemohl ze zdravotních důvodů jednání účastnit, soud vyhověl žádosti dlužníka a nařídil jednání o projednání insolvenčního návrhu na 14.1.2016. Dne 19.11.2015 byl soudu doručen návrh navrhovatele b) Artesa, spořitelní družstvo na ustanovení opatrovníka, a to dle ust. § 7 odst. 1 IZ a dle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř., neboť má navrhovatel za to, že dlužník se nemůže v důsledku svých zdravotních důvodů nikoliv jen na přechodnou dobu účastnit řízení. Usnesením ze dne 14.12.2015 vyzval soud dlužníka, aby se k návrhu navrhovatele b) vyjádřil. Dlužník se k návrhu na ustanovení opatrovníka nevyjádřil.

Usnesením č.j.-A-45 ze dne 11.1.2016 soud nařídil jednání o projednání insolvenčního návrhu na 18.2.2016 od 10 hod do jednací místnosti č. 42, a současně opatrovníkem dlužníka ustanovil manželku dlužníka Pavlínu Petrásovou. Dne 4.2.2016 bylo soudu doručeno odvolání paní Pavlíny Petrásové, kde uvedla, že nesouhlasí se svým ustanovením jako opatrovníka pro insolvenční řízení a má za to, že to není účelné, necítí se být dostatečně erudovaná k zastupování v insolvenčním řízení a nemá možnost se seznámit se stavem manželova podnikání a jeho účetnictvím, s manželem s nachází ve složité osobní a rodinné situaci a není schopna zajistit si jeho součinnost.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Po zhodnocení situace, zejména s ohledem na délku trvání insolvenčního řízení, samosoudce v souladu s ust. § 95 IZ bod III. výroku usnesení č.j.-A-45 ze dne 11.1.2016 k odvolání Pavlíny Petrásové zrušil a ustanovil opatrovníkem dlužníka pro toto řízení advokáta JUDr. Zdeňka Gruse.

Dle ust. § 7 odst. 1 IZ nestanoví-li IZ jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ust. § 29 odst. 1 o.s.ř. může předseda senátu ustanovit opatrovníka účastníku, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Dle ust. § 29 odst. 4 o.s.ř. opatrovníkem soud jmenuje zpravidla osobu blízkou. Advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže nemůže být jmenován někdo jiný. Jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže s tím souhlasí.

Dlužník se pětkrát z různých zdravotních důvodů omluvil z jednání o projednání insolvenčního návrhu v období od května do listopadu 2015 viz výše, soud má tedy za to, že dlužník ze zdravotních důvodů nikoliv jen po přechodnou dobu není schopen účastnit se řízení, když ani nereaguje na výzvy soudu, proto za použití § 7 odst. 1 IZ a § 29 odst. 3 o.s.ř. rozhodl výrokem II. tohoto usnesení o ustanovení opatrovníka dlužníku. Opatrovník je oprávněn ke všem úkonům, které by v tomto řízení náležely dlužníku. Opatrovnictví zanikne pravomocným skončením věci. Opatrovníkem dlužníka byl ustanoven advokát, neboť ustanovená osoba blízká, manželka dlužníka, s ustanovením nesouhlasí, a navíc manželka dlužníka by v dalším insolvenčním řízení s ohledem na možný majetek ve společném jmění manželů nemusela být vhodnou osobou jako opatrovník dlužníka. Jinou vhodnou osobu soud nemá k dispozici.

V bodě III. výroku tohoto usnesení byl soud nucen opětovně odročit nařízené jednání, když dne 18.2.2016 by rozhodnutí o ustanovení opatrovníka nebylo pravomocné. Soud opakovaně zdůrazňuje, že dle konstantní judikatury nelze bez dlužníka či opatrovníka dlužníka insolvenční návrhy věřitelů projednat a nelze tedy vyhovět žádosti zástupce navrhovatele b), aby soud insolvenční návrhy bez ohledu na účast či neúčast dlužníka resp. jeho opatrovníka projednal. Ustanovený opatrovník musí mít též přiměřenou dobu na to, aby se sešel s dlužníkem, zjistil stanovisko dlužníka k insolvenčním návrhům a seznámil se se soudním spisem.

Výrok IV. byl vydán v rámci dohledu soudu.

Poučení: Proti výroku I. II. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Proti výroku III., IV. tohoto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

Poučení pro předvolané účastníky: Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soud), může soud věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti. K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti. Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy.

Jako účastník řízení máte právo se vyjádřit k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Rozvrh práce každého soudu je veřejně přístupný; každý má právo do něho u soudu nahlédnout a učinit si z něj výpisy nebo opisy. Jako účastník řízení můžete požadovat náhradu nákladů, které Vám v řízení vzniknou, zejména hotové výdaje (včetně soudního poplatku), ušlý výdělek, náklady důkazů a odměnu za zastupování advokátem nebo notářem. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se u něj řízení končí. Podle ust. § 85 odst. 2 IZ návrhy, které mohou být podle insolvenčního zákona podány, a procesní úkony, které mají být provedeny při jednání, nemohou dodatečně provést osoby, které se nedostavily, ač byly řádně obeslány.

V Ústí nad Labem dne 5. února 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová