KSUL 44 INS 34109/2014-A-14
KSUL 44 INS 34109/2014-A-14 USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou jako samosoudcem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Železničářů 1379/9, 408 01 Rumburk, o zrušení usnesení, kterým soud vyměřil zálohu na náklady insolvenčního řízení

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 34109/2014-A-6 ze dne 22.12.2014, které vydal asistent soudce, s e z r u š u j e v plném rozsahu

O d ů v o d n ě n í:

Dne 17.12.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Železničářů 1379/9, 408 01 Rumburk. Dlužníku byla v souladu s ustanovením § 108 IZ uložena usnesením ze dne 22.12.2014 č.j. 44 INS 34109/2014-A-6 povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, a to do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení a tímto usnesením byl zároveň výslovně poučen, že nebude-li záloha zaplacena, soud může řízení zastavit (§ 108 odst. 3 IZ).

Dlužník dne 16.01.2015 doložil smlouvu o důchodu a nájemní smlouvu, kterými si zajistil příjem pro účely oddlužení. Lze tedy očekávat, že úpadek dlužníka nebude řešen konkursem, a nebude tedy potřeba zajistit vyšší sumu prostředků k pokrytí nákladů insolvenčního řízení. Nad rámec uvedeného nelze vyloučit oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dle rozhodnutí schůze věřitelů. Soud na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání navrhovatele důvodným, a proto usnesení č.j.-A-6 ze dne 22.12.2014 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 24. července 2015 JUDr. Petra Švamberková v. r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová