KSUL 44 INS 32371/2015-P16-5
KSUL 44 INS 32371/2015-P16-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou, v insolvenční věci navrhovatele (věřitele č. 10) Finanční úřad pro Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem, IČ 72080043 (č. přihlášky 16), proti dlužníku- manželům Andrey Siegel-Ulrichové, nar. 03.04.1973, bytem Mikulášovice 434, 407 79 Mikulášovice a Thomase Andy anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikulášovice 434, 407 79 Mikulášovice, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 23271/2015-P16-2 ze dne 29.4.2016, kterým bylo rozhodnuto, že přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení se odmítá a právní mocí tohoto usnesení účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení končí, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením rozhodla asistentka soudce v souladu s ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ), o odmítnutí přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení věřitele č. 10 a o ukončení účasti věřitele č. 10 v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení.

Do usnesení podal navrhovatel ve lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že přihlásil své pohledávky přihláškou č.j.: 491130/16/2513-80542-507268 ze dne 10.3.2016, která byla insolvenčnímu soudu doručena ve stanovené lhůtě dne 11.3.2016. Tato přihláška byla zaevidována pod pořadovým číslem P15. Jednalo se o pohledávku neurčité výše, odhadnutou na 4.000,-Kč, dle ust. § 175 IZ. Podáním č.j.: 894699/16/2513-80542-507268 ze dne 6.4.2016, doručeným insolvenčnímu soudu spolu s přílohou č.j.: 888861/16/2513-80542- 507268 dne 6.4.2016, věřitel č. 10 v souladu s ust. 192 IZ upřesnil původní odhad výše přihlášených pohledávek na částku 4.333,-Kč. Upřesnění odhadu bylo provedeno na formuláři přihlášky pohledávky, k ní byl připojen průvodní dopis, který informaci o tom, že se jedná o upřesnění pohledávky neurčité výše, uváděl pouze v nadpisu. Věřitel tedy v odvolání namítal, že se nejedná o novou přihlášku, ale pouze o doplnění a upřesnění přihlášky P15, která byla soudu doručena ve stanovené lhůtě.

Po prověření shora uvedených okolností, ze kterých vyplývá, že navrhovatel svým podáním ze dne 6.4.2016 nepodal novou přihlášku, ale pouze upřesnil přihlášku P15, samosoudce v souladu s ust. § 95 IZ usnesení č.j. KSUL 44 INS 23271/2015-P16-2 ze dne 29.4.2016, vydané asistentkou soudce, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 26. května 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská isir.justi ce.cz