KSUL 44 INS 31530/2014-B-15
KSUL 44 INS 31530/2014-B-15

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou, v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Lukov 23, 418 04 Lukov a dlužnice Stanislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Lukov 23, 418 04 Lukov, insolvenční správce VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., IČ: 25466763, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, o návrhu Petry anonymizovano o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 IZ

takto:

Soud i v působnosti věřitelského orgánu povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ, a to paní Petře anonymizovano , nar. 7.7.1997, bytem Lukov 23, 418 04 Bílina 4, k nabytí nemovitostí: pozemku parc.č. st. 5, jehož součástí je budova bydlení č.p. 23, pozemku parc.č. st. 7, jehož součástí je budova bez č.p. a č.e., zemědělská stavba a pozemku parc.č. 125/3 a pozemku parc.č. 125/4, vše v obci Lukov a k.ú. Lukov u Bíliny, se všemi součástmi a příslušenstvím z majetkové podstaty dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , a dlužnice Stanislavy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Lukov 23.

Odůvodnění:

Soud návrhu Petry anonymizovano ze dne 11.11.2015 ve výroku tohoto usnesení vyhověl, neboť nabídka Petry anonymizovano vyhovuje pokynu zajištěného věřitele a insolvenční správce podáním ze dne 30.11.2015 sdělil, že přijal zálohu na kupní cenu ve výši 75.000,-Kč a souhlasí s udělením výjimky.Navrhovatel je osobou blízkou dlužníkům.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem, dne 29. ledna 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová