KSUL 44 INS 3019/2012-A-10
KSUL 44 INS 3019/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Jaroslavou Kalezičovou, v insolvenční věci navrhovatele-dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , Na Borku 1612, 431 11 Jirkov, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 3019/2012-A-8 ze dne 15.03.2012, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,--Kč se z r u š u j e .

II. Soud ukládá navrhovateli-dlužnici Věře anonymizovano , Na Borku 1612, 431 11 Jirkov, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l a z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 4444301912, vedeným Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo hotově do pokladny v prvním patře zdejšího soudu

O d ů v o d n ě n í:

Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl dne 09.02.2012 doručen insolvenční návrh zároveň jako návrh na povolení oddlužení, který byl podán navrhovatelem (dlužnicí) Věrou anonymizovano , Na Borku 1612, 431 11 Jirkov.

Z návrhu bylo patrné, čeho se dlužnice domáhá, tedy schválení oddlužení formou splátkového kalendáře, neboť návrh byl podán na příslušném formuláři. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení obsahoval po doplnění všechny náležitosti a jsou k němu přiloženy všechny potřebné přílohy tak, jak to stanoví § 104 ve spojení s § 391 a § 392 IZ.

Z návrhu na povolení oddlužení podaného dlužnicí vyplynulo, že by za situace předestřené v návrhu nemohla splnit jednu z podmínek institutu oddlužení, a to takovou, že každý z dlužníkových věřitelů musí být ze své pohledávky uspokojen v minimální výši 30 %. Soud výpočtem zjistil, že dlužnice by za příštích 5 let nemohla ze svého příjmu zaplatit věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek, neboť výše jejího příjmu jí neumožňuje uhradit zákonem stanovenou minimální výši, a to ani za předpokladu poskytnutého příspěvku od dárce ve výši 5.000,-Kč měsíčně, neboť dárce nemá stálý příjem a není tedy jisté, zda bude moci přispívat pravidelným měsíčním příspěvkem ve výši 5.000,--Kč po dobu 60 měsíců. Výpočtem soud zjistil, že z příjmu dlužníka nelze k uspokojení věřitelů použít nic, neboť z předloženého návrhu je patrno, že dlužnice je vedena na Úřadu práce ČR-krajská pobočka v Ústí nad Labem a nepobírá žádnou podporu. Na výzvu soudu předložila dlužnice Dohodu o provedení práce, na základě které jí bude vyplácena mzda ve výši 5.000,--Kč za vykonanou práci. Smlouva je uzavřena do konce roku 2012. Uvedené příjmy však nestačí na splnění podmínky minimálního 30% uspokojení všech nezajištěných věřitelů dlužníka a odměny insolvenčního správce, která činí 64.800,-Kč.

Soud proto usnesením č.j.-A-8 ze dne 15.03.2012 vyzval dlužnici k zaplacení zálohy na náklady insolvenčího řízení ve výši 30.000,--Kč s tím, že není jasné, zda dlužnice bude schopna navýšit svůj příjem do takové výše, aby byly splněny podmínky oddlužení.

Dlužnice reagovala na výzvu soudu tak, že doložila Dohodu o ručení uzavřenou s paní Veronou anonymizovano , která pobírá pravidlený měsíční příjem, na částku 5.000,--Kč měsíčně.

Podle § 108 IZ soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a není možné jejich úhradou zatížit pouze státní rozpočet.

Za této situace, kdy návrh dlužnice byl soudem shledán perfektním a zcela způsobilým k projednání a navrhovatelka doložila dohodu o ručení, soud přihlédl k uvedeným skutečnostem a v bodě I. výroku usnesení č.j.-A-8 ze dne 15.03.2012 zrušil a v bodě II. výroku vyzval dlužnici k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,--Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné. (§ 83 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k doplnění podání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 10. dubna 2012 Jaroslava Kalezičová v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková