KSUL 44 INS 29295/2013-A-8
KSUL 44 INS 29295/2013-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci navrhovatele soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5-Zličín, proti dlužníku Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , IČ: 10443908, bytem Dvořákova 16, 438 01 anonymizovano , o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Miloslavu Zwiefelhoferovi, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5-Zličín, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 144 EX 12601/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí ve společném jmění povinného č. 1 Jiřího Kubovského, bytem Dvořákova 16, 438 01 anonymizovano , IČ: 10443908 a povinného č. 2 Heleny Kubovské, bytem Dvořákova 16, 438 01 anonymizovano , anonymizovano , týkající se nemovitostí ve společném jmění manželů: pozemku parc.č. st. 308 a domu č.p. 16, vše v katastrálním území a obci anonymizovano , byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn..

O d ů v o d n ě n í:

Dne 21.10.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh insolvenčního navrhovatele (dlužníka) Jiřího Kubovského, anonymizovano , IČ: 10443908, bytem Dvořákova 16, 438 01 anonymizovano .

Dne 5.11.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen návrh na vydání předběžného opatření, kde navrhovatel soudní exekutor uvedl, že má za to, že jediným skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinného znemožnit probíhající exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekuci, přičemž poukázal na předchozí insolvenční řízení sp.zn. KSUL 44 INS 15087/2013, které bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy a které již dříve zabránilo zpeněžení jejich nemovitosti, když termín dražby byl nařízen na den 29.5.2013 a insolvenční návrh byl podán dne 28.5.2013. Navrhovatel dále uvedl, že se lze důvodně domnívat, že nemovitosti povinných budou v dražbě nařízené na 27.11.2013 vydraženy a v předmětném exekučním spise jsou evidovány řádně přihlášky všech zástavních věřitelů a exekuce je vedena k vymožení pohledávky jednoho ze zástavních věřitelů, a to Komerční banky a.s.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce; b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Soud podaný návrh na nařízení předběžného opatření přezkoumal a má za to, že navrhovatel důvodnost vydání předběžného opatření dostatečně doložil, a to usnesením Okresního soudu v Lounech č.j. 9 EXE 3726/2012-11 ze dne 15.5.2012 o nařízení exekuce na majetek dlužníka; usnesením č.j. 144 EX 12601/12-82 ze dne 29.5.2013 o odročení dražby z důvodu podání insolvenčního návrhu, usnesením 144 EX 12601/12-104 ze dne 11.10.2013 o nařízení další dražby na 27.11.2013; usnesením 144 EX 12601/12-62 ze dne 19.4.2013 o vydání dražební vyhlášky a odkazem na insolvenční spis sp.zn. KSUL 44 INS 15087/2013. Soud proto návrhu plně vyhověl ve výroku tohoto usnesení. Účelovost insolvenčního návrhu vyplývá rovněž přímo z insolvenčního návrhu dlužníka, když dlužník v návrhu na povolení oddlužení uvedl, že navrhuje řešit svůj úpadek formou zpeněžení majetkové podstaty, má nezajištěné závazky ve výši 419.024,-Kč a zajištěné závazky ve výši 1.958.257,-Kč, nepředložil soudu znalecký posudek a odhaduje hodnotu svého majetku na částku 1.461.000,-Kč, což nepostačuje ani na úhradu tvrzených zajištěných závazků, tudíž by závazky nezajištěných věřitelů nebyly uhrazeny vůbec, natož v požadované 30 % výši a dlužník by se neoddlužil, a není tedy ani reálné se domnívat, že by insolvenční soud povolil oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty či formou splátkového kalendáře. Navíc v bodě 6 návrhu dlužník uvedl, že chtějí s manželem svojí situaci řešit a chtěli by prodat nemovitosti sami a mají dokonce již kupce. Chtějí předejít prodeji této nemovitosti v nedobrovolné dražbě, kde se domnívají, že by byla prodána za nízkou cenu a hrozilo by tak, že nebudou uspokojeni všichni věřitelé. K tomu soud uvádí, že insolvenční řízení neumožní, aby si dlužníci mohli nemovitosti prodat sami, ale v insolvenčním řízení zpeněžuje majetek insolvenční správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Proti předběžnému opatření nařízenému podle tohoto ustanovení se může odvolat pouze dlužník.

Účinky nařízeného předběžného opatření zaniknou dle ust. § 146 odst. 1 IZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 IZ až právní moci rozhodnutí soudu.

V Ústí nad Labem dne 5. listopadu 2013 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Koláčková