KSUL 44 INS 27461/2014-B-19
KSUL 44 INS 27461/2014-B-19

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou, v insolvenční věci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Růžová 5219, 430 04 Chomutov, insolvenční správce JUDr. Eva Janíková, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek- Místek, o návrhu Lukáše Laštovky ze dne 13.10.2016 o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 IZ

takto:

Soud i v působnosti věřitelského orgánu povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ, a to panu Lukáši anonymizovano , nar. 16.7.1990, bytem Růžová 5219, 430 04 Chomutov, k nabytí nemovitostí: bytové jednotky č. 5219/2 v budově č.p. 5219, 5220 na parcele č. 6125/63 a 6125/64 včetně podílu na společných částech domu a pozemků o velikosti 742/24368, vše v k.ú. Chomutov I., se všemi součástmi a příslušenstvím z majetkové podstaty dlužnice Marcely anonymizovano .

Odůvodnění:

Soud návrhu pana Lukáše Laštovky ze dne 13.10.2016 ve výroku tohoto usnesení vyhověl. Pan Lukáš Laštovka je syn dlužnice a je tedy osobou blízkou ve vztahu k dlužníku. Tento souhlas nezavazuje insolvenčního správce k prodeji nemovitosti tomuto zájemci a neomezuje ani insolvenčního správce ve výběru způsobu zpeněžení. Insolvenční správce je povinen prodat nemovitosti zájemci s nejvyšší nabídkou.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem, dne 21. listopadu 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská isir.justi ce.cz