KSUL 44 INS 27135/2012-P50-4
KSUL 44 INS 27135/2012-P50-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl Mgr. Martinem Trubákem, asistentem soudce ve věci navrhovatelů: věřitele a) Stanislava Krpálka nar. 01.02.1978, bytem Truhlářova 1, 400 03 Ústí nad Labem, věřitele b) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Libouchec 96, 403 35 Libouchec a věřitele c) Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Keplerova 40, 400 07 Ústí nad Labem, proti dlužníku ELBEN s.r.o., v likvidaci, IČ: 41328124, se sídlem Žižkova 722/67, 400 01 Ústí nad Labem, o přihlášce pohledávky věřitele č. 50 Milana Drahého, bytem a sídlem Kramoly 21/793, 400 03, Ústí nad Labem, IČ 11442000

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 27135/2012-P50-3 ze dne 29.01.2013 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením č.j.-A-11 ze dne 04.12.2012 soud zjistil úpadek dlužníka. Insolvenční soud současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Věřitel č. 50 Milana Drahého, bytem a sídlem Kramoly 21/793, 400 03, Ústí nad Labem, IČ 11442000, přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku (č. 50) v celkové výši 24.000,-Kč. Soudu dorazila přihláška pohledávky 07.01.2013, což by bylo po lhůtě, věřitel Milan Drahý však podal ve lhůtě 03.01.2013 přihlášku elektronicky. Ta ovšem administrativní chybou byla nesprávně založena a zveřejněna s pozdějším datem.

Soud následně přihlášku pohledávky odmítl, jako opožděnou přesto, že výše zmíněná přihláška byla podána ve lhůtě.

Usnesení č.j.-P50-3 ze dne 29.01.2013 se zrušuje pro jeho zjevnou nesprávnost.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 22. února 2013 Mgr. Martin Trubák v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová