KSUL 44 INS 2521/2012-A-9
KSUL 44 INS 2521/2012-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem, v insolvenční věci navrhovatele-věřitele Tomáše Roudenského, nar. 28.07.1987, trvale bytem Národního odboje 794/15, 400 03, Ústí nad Labem, proti dlužníku EKVIVA, a.s., IČ 259 18 605, se sídlem Revoluční 802/72, 400 01, Ústí nad Labem, o návrhu na předběžné opatření navrhovatele Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindřicha Plachty 186, Ústí nad Labem-Mojžíř

takto:

Návrh navrhovatele Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindřicha Plachty 186, Ústí nad Labem-Mojžíř na vydání předběžného opatření, aby soud ustanovil předběžným opatřením předběžného insolvenčního správce, který byl soudu doručen dne 27.3.2012, se odmítá.

Odůvodnění

Dne 27.3.2012 bylo soudu doručeno podání navrhovatele Bohuslava anonymizovano , kterým žádal soud o vydání předběžného opatření, aby soud ustanovil předběžným opatřením předběžného insolvenčního správce. Podle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Proto soud návrh podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákon a ust. § 75a odst. 1 občanského soudního řádu odmítl pro absenci náležitostí podle § 75 odst. 2 o.s.ř. Podle § 75 odst. 2 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel ve svém podání soudu navrhl, aby předběžným opatřením ustanovil předběžného insolvenčního správce s tím, že se důvodně obává, že může dojít k vyvádění majetku dlužníka ze společnosti. Vzhledem k tomu, že navrhovatel neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by předběžné opatření odůvodnily a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, soud jej odmítl.

Nad rámec výše uvedeného soud dále uvádí, že návrh byl soudu doručen za situace, kdy insolvenční řízení již bylo skončeno usnesením o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele-věřitele Tomáše Roudenského ze dne 6.2.2012 č.j.-obsahoval všechny náležitosti, byl srozumitelný a určitý, protože dle ust. § 113 odst. 5 písm.b) IZ předběžné opatření zanikne vydáním rozhodnutí podle § 142 IZ, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí, že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 28. března 2012

JUDr. Tomáš Zadražil v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková