KSUL 44 INS 24696/2014-A-11
KSUL 44 INS 24696/2014-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 411 74 Snědovice 89, zastoupeného Mgr. Miroslavem Kadlecem, advokátem, se sídlem Zakšín 4, 471 41 Dubá Zakšín,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 08.10.2014 č.j. KSUL 44 INS 24696/2014-A-8, jímž bylo rozhodnuto o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,--Kč, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 8.10.2014 soud vyzval navrhovatele-dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , Snědovice 89 (dále jen dlužník) k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,--Kč s odůvodněním, že dlužník nesplňuje jednu ze základních podmínek pro povolení oddlužení, tj. uspokojení nezajištěných věřitelů v minimální výši 30 % nezajištěných závazků, při objemu závazků ve výši 343.741,--Kč a náhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,--Kč měsíčně + příp. DPH.

Dne 21.10.2014 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti tomuto rozhodnutí s tím, že soud nevzal v úvahu jemu známé skutečnosti, a dále má dlužník za to, že je citované usnesení v důsledku absence odůvodnění výpočtu zabavitelné částky, jehož výsledek byl stěžejní pro vydání citovaného usnesení v podobě, jak bylo vydáno, nepřezkoumatelné. Odvolání je včasné.

Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání navrhovatelů z části důvodným. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a napadené rozhodnutí v plném rozsahu zrušil.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 a § 374 odst. 3 občanského soudního řádu).

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2014

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová