KSUL 44 INS 2317/2009
44 C111 812009-47

?ete wanna; I i l tľ nabylo právní most Wang; 722404 . 47 /čăb näkäľ *üüůř m H sn .. LČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím F ellnerem v právní včci žalobce ŽOS TRADING sro., se sídlem Vrůtky, Dielenská kružná 2, Slovenská republika, IČ 315 '74 653, zastoupeného JUDr. Janou Burikovou, advokátkou v Martine, P. V. Rovnianka 51948, Slovenská republika, proti žalovaným 1) Ing. Václav Dlouhý, se sídlem Údlice, Jirkovská 174, insolvenční správce dlužníka NOVAK cv as., a 2) NOVAK cv a.s., se sídlem Chomutov, Ctiborova ll92í 1, IČ 250 29 096, zastoupenému JUDr. Janem Hej dou, PhD., advokátem v Litvínově, nám. Míru 212, o určení pravosti pohledávky žalobce ve výši 803.12l,97 Kč takto:

I. Žaloba na určení pravosti pohledávky žalobce za žalovaným 2) včástce 803.121,97 Kč, jak byla přihlášena v insolvenčním řízení vedeném u Krajského sondu vÚstí nad Labem pod sp. zn.přihláškou č. 217 se zamítá.

II. Žalobce a žalovaný 1) nemají vůči sobč právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 2) na náhradu nákladů řízení částku 13.878,52 do tří dnů od právní moci rozsudku krukám právního zástupce žalovaného 2).

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 26.8. 2009 (podanou na poštu 24.8. 2009) se žalobce domáhal ve vztahu k žalovančmu 1) jako insolvenčnímu správci a ve vztahu k žalovane'mu 2) jako dlužníkovi určení pravosti pohledávky v částce 803.121,97 Kč, přihlášené (přihláška č. 217) vinsolvenčním řízení na majetek dlužníka (KSUL 44 [NS 2317/2009), popčenč jak insolvenčnírn správcem tak i dlužníkem v reorganizaci při přezkumčm jednání dne 21.7. 2009. Žalobce o popřeni pohledávky obdržel dne 10.8. 2009 od insolvenčního správce vyrozumění z 27.7. 2009.

Pokračování 2

Jedná se o nevykonatelnou pohledávku-podle žaloby o nárok z odpovědnosti za vady zboží (opěrky, podhlavníky a sedáky do železničních vozidel), dodané žalovaným 2) žalobci podle rámcové kupní smlouvy z 3.9. 2008 č. 6747/Se-2008 a reklamované písemně dne 21.1. 2009 a 23.1. 2009.

Věřítel uplatnil včas, do patnácti dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), tedy ve lhůtě podle § 198 odst. 1 IZ, žalobu na určení pravosti nevykonatelné pohledávky u soudu vůči insolvenčnimu správci a popírajícímu dlužníkovi, kde uvedl důvod vzniku tak jako v přihlášce pohledávky (§ 198 odst. 2 IZ).

Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (§ 160 odst. 4 IZ) nebyl tedy dán.

V průběhu incidenčního řízení žalovaný l) změnil své stanovisko k přihlášené pohledávce tak, že popření pravosti vzal zpět.

Žalovaný 2) na popření pravosti setrval. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že nárok není po právu, nebot reklamačnímu nároku z 21.1. 2009 žalovaný 2) vyhověl, když dodal náhradní plnění.

Zůstává zde tedy popření pravosti předmětné nevykonatelné pohledávky (§ 193 IZ) dlužníkem vreorganizaci, přičemž toto popření má tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky insolvenčním správcem (§ 336 odst. 2 IZ).

Z přihlášky pohledávky č. 217 a příloh k přihlášce vyplývá, že důvodem vzniku pohledávky je dodávka vadného zboží podle rámcové kupní smlouvy č. 6747/Se-2008 z 3.9. 2008. Žalobce vyúčtoval fakturou č. 1209030033 z6.3. 2009 žalovanému 2) přihlášenou Částku (resp. této částce odpovídající obnos 41.79551 EUR) s odkazem na čl. VIII bod 4 uvedené smlouvy jako náhradu škody způsobené vadnou dodávkou. Již dne 23.2. 2009 sdělil žalobce žalovanému 2), že na jeden (železniční) vůz musel použít nevyhovující molitanové sedáky, opčradla a opěrky hlavy a na dva vozy nevyhovující opěrky hlavy h náklady na výměnu 152 ks opěrek hlavy, 76 ks sedáků a 76 ks opěradel mají činit za materiál a práci 41.795,51 EUR. Práce přitom zahrnuje demontáž sedadel a jejich vynesení z vozu, rozložení, demontáž potahu, pak nastříhání, slepení a ušití nových potahů, potažení, zpětné složení, dovoz do vozu a montáž. Smlouva č. 6747/Se-2008 představuje rámcové podmínky dodávek výplní do sedaček z polyuretanu (žalobce kupující, žalovaný 2) prodávající). Smlouva se řídí slovenským právem. Podle čl. VIII bodu 4 smlouvy při prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží o více než 30 dnů je-kromě jiného-kupující oprávněn odstranit vady zboží na náklady prodávajícího a náklady uplatnit fakturou.

Doklady o reklamaci předložil žalobce až v incidenčním sporu.

Reklamací z 21.1. 2009 sdělil žalobce žalovanému 2), že dodávka z 14.1. 2009 (80 ks podhlavníků) má vady (odchylky rozměrů), přičemž při opravě vznikly žalobci náklady; navrhl proto řešení nároku z odpovědností za vady slevou ve výši poloviny ceny.

Reklamací z 23.1. 2009 sdělil žalobce žalovanému 2), že dodávka z 20.1. 2009 (86 ks podhlavníků, 80 ks opěrek a 80 ks sedáků) má vady (odchylky rozměrů v případě podhlavníků, v ostatních případech nesplnění požadavků na tvrdost a hustotu polyuretanové pěny). Část zboží (76 ks podhlavníků, 76 ks opěrek a 76 ks sedáků) byl žalobce nucen použít na splnění zakázky (tyto díly budou vrácené a žalobce žádá dodání 100 % náhradního plnění) a zbytek pak hodlá žalovanému 2) vrátit.

Pokračování 3 44 Cm 8/2009

Z těchto důkazů učinil soud zjištění, že žalovaný 2) dodal žalobci podle kupní smlouvy výrobky zpolyuretanové pěny (2 dodávky, 14.1. 2009 a 20.1. 2009). Zboží mělo vady a žalovaný uplatnil vůči prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady.

Kupní smlouva a vztahy na jejím základě vznikající se řídí podle ujednání stran slovenským právem (§ 10 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním) a na práva a povinnosti smluvních stran se použije též úprava v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11.4. 1980 (publ. 160/ 1991 Sb.).

Žalobce uplatnil nároky z odpovědnosti za vady zboží (v případě dodávky z 14.1. 2009 slevu ve výši poloviny ceny a vpřípadě dodávky z 20.1. 2009 náhradní plnění). Zvolené nároky z odpovědnosti za vady (§ 436 odst. 1 zák, č. 513/1991 Zb., obchodný zákoník, dále obch. zák.) nelze bez souhlasu prodávajícího měnit (§ 436 odst. 2 obch. zák.) a uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad zboží, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu (§ 440 odst. 2 obch. zák.). Žalobce měl tedy z porušení smlouvy ty nároky, které si zvolil. Právo na náhradu škody nemá (čl. 77 Úmluvy)-škoda byla důsledkem jeho chování, když zboží se zjevnými vadami použil, jakoby šlo o zboží bez vad.

Pohledávka, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení, a jejíž pravost je popřena, tedy neodpovídá nárokům, které žalobce vůči žalovanému 2) zporušení kupní smlouvy má. Soud proto žalobu na určení pravosti popřené pohledávky zamítl.

Výrok o náhradě nákladů mezi žalobcem a insolvenčním správcem odpovídá ustanovení § 202 IZ.

Úspěšný žalovaný 2) má právo na náhradu nákladů řízení vůči dlužníkovi (§ 142 odst. l o.s.ř.).

Jedná se (§ 137 o.s.ř.) o tyto náklady:

-odměna za právní zastoupení podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. v částce 10.000,-Kč (§ 5 písm. d) vyhlášky) se dvěma režijními paušály po 300,-Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za převzetí zastoupení a účast u jednání

-jízdné za cestu ze sídla advokáta k soudu a zpět, celkem 88 km, podle § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., § 157 odst. 4 a § 158 zákoníku práce a vyhlášky č. 462/2009 Sb.-základní náhrada 3,90 Kč za 1 km (343,20 Kč) a náhrada za PHM při průměrné spotřebě 8,8 1/100 km a ceně PHM 28,70 Kč v částce 222,24 Kč; celkem tedy jízdné 565,44 Kč

-náhrada za ztrátu času stráveného na cestě (4 půlhodiny), tedy 400,-Kč podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

-DPH, kterou je zástupce žalobce povinen odvést; z nákladů v částce 11.565,44 Kč činí DPH 2.313,08 Kč.

Celkem tedy činí náhrada 13.878,52 Kč.

Lhůta k plnění byla určena podle § 160 odst. 1 o.s.ř. a platební místo náhrady nákladů podle § 149 odst. 1 o.s.ř.

Pokračování 4

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

NeSplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 16. června 2010

Mgr. Jiří Fellner, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Kamila Švábová