KSUL 44 INS 22954/2015-P
KSUL 44 INS 22954/2015-P 11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou, samosoudcem, v insolvenční věci dlužníka Ing. Pavla anonymizovano , anonymizovano , IČ 76201988, bytem K Řípu 2678, 413 01 Roudnice nad Labem a dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem K Řípu 2678, 413 01 Roudniee nad Labem, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, o přihlášce pohledávky č. P 11 věřitele č. 10-Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 57 Praha, IČ 00001350

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 22954/2015-P-11-2 ze dne 11.01.2016, kterým bylo rozhodnuto o tom, že přihláška pohledávky č. P 11 věřitele č. 10-Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 57 Praha, IČ 00001350, do insolvenčního řízení se odmítá, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením rozhodla vyšší soudní úřednice v souladu se zákonem č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, že přihláška pohledávky č. P 11 věřitele č. 10 -Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 57 Praha, IČ 00001350, do insolvenčního řízení se odmítá a v bodě II. výroku rozhodla, že účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení končí.

Do usnesení podal věřitel Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 57 Praha, IČ 00001350, ve lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že v insolvenčním rejstříku chyběl povinně zveřejňovaný údaj, když v seznamu dlužníků nebylo uvedeno rodné číslo dlužníka Ing. Pavla anonymizovano a rovněž ve vyhlášce, vydané dne 11.09.2015, nebylo rodné číslo dlužníka uvedeno. Rodné číslo dlužníka Ing. Pavla anonymizovano bylo doplněno (zveřejněno soudem) v insolvenčním rejstříku teprve dne 8.12.2015.

Podání, jímž se věřitel č. 10 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 57 Praha, IČ 00001350, domáhal přihlášení své pohledávky v insolvenčním řízení v celkové hodnotě 2.800.219,65 Kč bylo soudu doručeno osobně dne 04.01.2016 a je včasné.

Soud na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání věřitele č. 10 důvodným, a proto usnesení č.j.11-2 ze dne 11.1.2016 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Přihláška pohledávky bude přezkoumána při zvláštním přezkumném jednání, které se bude konat dne 03.03.2016 od 08:25 hodin v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, místnost č. 42 (přízemí budovy).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 27. ledna 2016

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská