KSUL 44 INS 2268/2011-P11-4
KSUL 44 INS 2268/2011-P11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka a) Jany Schindlerové, nar. 05. 06. 1964, Javorová 3107, 434 01 Most a dlužníka b) Romana anonymizovano , anonymizovano , Javorová 3107, 434 01 Most, o přihlášce pohledávky věřitele č. 7-CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ 25085689 (č. přihlášky 11) takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 2268/2011-P11-2 ze dne 27.5.2011 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením č.j. KSUL 44 INS 2268/2011-A-17 ze dne 13. 04. 2011 rozhodl soud o zjištění úpadku dlužníka a) Jany Schindlerové, nar. 05. 06.1 964, Javorová 3107, 434 01 Most a dlužníka b) Romana anonymizovano , anonymizovano , Javorová 3107, 434 01 Most. Současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku u zdejšího soudu na předepsaném formuláři. Věřitelé byli ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ soudem řádně poučeni o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podání, jímž se věřitel CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ 25085689, domáhal přihlášení svých pohledávek v insolvenčním řízení v celkové hodnotě 756.541,--Kč bylo soudu doručeno elektronicky dne 14. 05. 2011. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 13. 05. 2011 doručena k soudu nebo dána dne 13. 05. 2011 k poštovní přepravě. Jelikož soud neměl informaci o datu odeslání přihlášky, rozhodl usnesením č.j.-P11-2 ze dne 27.5.2011 o odmítnutí přihlášky z důvodu opožděnosti přihlášky. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 7 včas odvolání a uvedl a doložil, že přihláška pohledávky byla podána ve lhůtě, tj. dne 13.5.2011. Po prověření shora uvedených okolností samosoudce v souladu s ust. § 95 IZ usnesení č.j.-P11-2 ze dne 27.5.2011, vydané vyšší soudní úřednicí, zrušil, neboť přihláška byla podána ve lhůtě pro přihlášení stanovené rozhodnutím o úpadku. Insolvenční věřitel CETELEM ČR, a.s. nadále zůstává účastníkem řízení. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem, dne 17. června 2011 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Miroslava Bechynská