KSUL 44 INS 22085/2013-A-11
KSUL 44 INS 22085/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl Jaroslavou Kalezičovou, vyšší soudní úřednicí, ve věci dlužníku Mária anonymizovano , anonymizovano , bytem Kopistská 227, 435 42 Litvínov, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 22085/2013-A-8 ze dne 26.09.2013, jímž byla navrhovateli vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč, s e z r u š u j e.

II. Soud u k l á d á navrhovatelce-dlužnici Márii anonymizovano , anonymizovano , bytem Kopistská 227, 435 42 Litvínov v povinnost, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l a z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015- 3024411/0710, v.s. 4444220853, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 26.09.2013 soud usnesením č.j-A-8 rozhodl o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatelce ve výši 35.000,-Kč s tím, že pokud dlužnice doloží smlouvu o důchodu, na základě které splní jednu z podmínek oddlužení v podobě minimální výše uspokojení 30 % všech přihlášených věřitelů, soud nebude trva na zaplacení zálohy v takové výši, jaká byla tímto usnesením uložena. Podáním, doručeným zdejšímu soudu dne 01.10.2013, předložila dlužnice darovací smlouvu, na základě které jí bude přispívat pan MVDr. Pavel Gabriel částkou 1.800,--Kč měsíčně.

Podle § 108 IZ soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužnice doložila smlouvu o důchodu, soud netrvá na zaplacení zálohy v požadované výši. insolvenčního řízení, která by v případě zjištění úpadku dlužníka a jeho předpokládaného řešení oddlužením, pokryla s ohledem na majetek dlužníka náklady předběžného insolvenčního správce, příp. následně i insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku dlužníka.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2013

Jaroslava Kalezičová v. r. vyšší soudní úřčednice

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová