KSUL 44 INS 21725/2012-A-10
KSUL 44 INS 21725/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Rostislava Wasserbauera, nar. 17.10.1956, Přímá 398, 407 11 Děčín-Boletice nad Labem, o odvolání dlužníka do usnesení o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení

t a k t o:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 21725/2012-A-6 ze dne 10.9.2012, jímž byla navrhovateli (dlužníku) vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč, s e z r u š u j e.

II. Soud u k l á d á navrhovateli-dlužníku Rostislavu Wasserbauerovi, nar. 17.10.1956, Přímá 398, 407 11 Děčín-Boletice nad Labem povinnost, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 4444217252, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 10.09.2012 soud usnesením č.j-A-6 rozhodl o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatele (dlužníka) Rostislava Wasserbauera ve výši 35.000,-Kč. Do uvedeného usnesení se navrhovatel včas odvolal podáním ze dne 19.09.2012, doručené soudu dne 20.09.2012, kde uvedl, že příjem, který ve svém návrhu dokládal (příjem za péči o osobu blízkou), je zároveň jeho výdělkem. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o příspěvek za péči o osobu blízkou-pana Miloše Kotulana, doplnil dlužník na výzvu soudu Smlouvu o důchodu, uzavřenou mezi dlužníkem a panem Milošem Kotulanem, ve výši 4.000,--Kč.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a s ohledem na dané skutečnosti shledal odvolání důvodným v plném rozsahu, a proto usnesení č.j. KSUL 44 INS 21725/2012-A-6 ze dne 10.9.2012 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil.

Podle § 108 IZ soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení.

Soud proto ve výroku II. usnesení rozhodl o vyměření nižší zálohy na náklady insolvenčního řízení, která by v případě zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem, pokryla s ohledem na majetek dlužníka náklady předběžného insolvenčního správce, příp. následně i insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Při vyměření výše zálohy soud přihlédl též k tvrzení odvolatele o skutečnosti, že nevlastní žádné finanční prostředky a zároveň ke skutečnosti, že navrhovatel uzavřel smlouvu o důchodu ve výši 4.000,--Kč a je tedy v jeho možnostech tuto částku uhradit. V případě, že by na majetek dlužníka byl pohlášen konkurz, stane se záloha součástí majetkové podstaty.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 7. listopadu 2012

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková