KSUL 44 INS 2141/2013-B-23
KSUL 44 INS 2141/2013-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci Růženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Dukelská 889, 441 01 Podbořany, insolvenční správce Ing. Oldřich Valta, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny,

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 2141/2013-B-21 ze dne 19.08.2015, s e z r u š u j e v plném rozsahu. O d ů v o d n ě n í:

Shora uvedeným usnesením rozhodl samosoudce o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

Zajištěný věřitel Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. se podáním ze dne 27.08.2015 odvolal proti výše zmíněnému usnesení s tím, že jeho pohledávka byla do výše 125.178,44 Kč uhrazena a zajištěný věřitel podáním ze dne 05.03.2013 vzal svoji přihlášku do této výše zpět. S ohledem na výše uvedené pohledávka zajištěného věřitele činí 292.605,56 Kč.

Po prověření shora uvedených okolností, samosoudce v souladu s ust. § 95 IZ usnesení č.j.-B-21 ze dne 19.08.2015, zrušil. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Po právní moci tohoto usnesení a po právní moci usnesení, kterým soud vezme na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky, soud opětovně rozhodne o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 16. září 2015 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Ondřejková