KSUL 44 INS 21398/2015-B-7
KSUL 44 INS 21398/2015-B-7

Us ne s e ní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou, v insolvenční věci dlužníka Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová výstavba 220/10b, 435 21 Obrnice, insolvenční správce Ing. Richard Jasinský, IČ: 73356093, se sídlem Moskevská 251/32, 101 00 Praha 10, o návrhu Gabriely Hanzlíčkové a Petra Hanzlíčka o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 IZ

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 IZ, a to paní Gabriele Hanzlíčkové, nar. 6.3.1980, bytem Mírová 55, 435 214 Obrnice, a panu Petru Hanzlíčkovi, nar. 20.4.1972, bytem Mírová 55, 435 214 Obrnice, k nabytí do společného jmění manželů spoluvlastnického podílu1/2 ve výši k pozemku parc.č. st. 196, jehož součástí je stavba č.p. 55; pozemku parc.č. st. 208, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba; pozemku parc.č. st. 291, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž; pozemku parc.č. st. 292, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž; pozemku parc.č. st. 293, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž; pozemku parc.č. 101/2, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, se všemi součástmi a příslušenstvím z majetkové podstaty dlužníka Kateřiny anonymizovano .

Odůvodnění:

Soud návrhu manželů Hanzlíčkových ze dne 3.12.2015 ve výroku tohoto usnesení vyhověl, neboť se jedná o zpeněžení pouze spoluvlastnického podílu k nemovitostem, které jsou navíc zatíženy věcným břemenem doživotního užívání. Dle znaleckého posudku č. 3537-92/2015 ze dne 26.10.2015 činí cena spoluvlastnického podílu bez uvažování věcného břemene pro doživotní užívání pro rodiče dlužníka 500.000,-Kč, s uvažováním věcného břemene činí cena obvyklá 0,-Kč. Gabriela Hanzlíčková je sestrou dlužnice a je tedy osobou blízkou ve vztahu k dlužníku.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem, dne 28. prosince 2015 JUDr. Petra Švambe rková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Šímová