KSUL 44 INS 20355/2011-P8-4
KSUL 44 INS 20355/2011-P8-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka Olgy anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Třebízského 2418, 438 01 Žatec, o odvolání věřitele č. 7 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 14 221 Praha 4, právně zastoupen Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, proti usnesení o odmítnutí přihlášky do insolvenčního řízení

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 20355/2011-P8-2 ze dne 02.10.2012, jímž byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 8, s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Dne 02.10.2012 soud usnesením č.j KSUL 44 INS 20355/2012-P8-2 rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 8 věřitele č. 7 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 14 221 Praha 4. Do uvedeného usnesení se včas odvolala právní zástupce věřitele Mgr. Veronika Nedbalová, LL.M., advokátka, se sídlem Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha 1, podáním ze dne 16.10.2012, kde uvedla, že důvodem odmítnutí přihlášky byla její opožděnost, avšak přihláška není opožděná.

Usnesením-B-6 ze dne 23.12.2011 byla stanovena 30 denní lhůta od zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno dne 27.12.2011, z čehož vyplývá, že přihláška by byla podána ve lhůtě do 26.01.2012. Přihláška byla soudu doručena dne 24.01.2012, tudíž byla doručena ve lhůtě určené výše zmíněným usnesením.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání důvodným v plném rozsahu, a proto usnesení č.j.-P8-2 ze dne 02.10.2012 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 23. října 2012 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková