KSUL 44 INS 19687/2012f-lr v ::u'n AGH-f Loio-u-q :

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Ing. ]aroslava Zelenky, Ph.D. a soudců ]UDr. Petty Svamberkově a Mgr. Markěty Hudečkově v insolvenční věcí dlužníce: Jana anonymizovano , anonymizovano bytem Hradec u Kadaně 57, 432 01 Kadaň adresa pro doručování Rokle 1, 432 01 Kadaň o odvoláni insolvenčního správce: Mgr. Martin Kolář, IČO 66249996 sídlem Na Vinici 1227/32, 405 02 Děčín proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. listopadu 2017, č, j KSUL 71 INS 20019/2012-13942, takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. listopadu 2017, s. i KSUL 71 INS 20019 / 2012 B-42 se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vÚstí nad Labem ve vyroku uvedeným usnesením vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice jany anonymizovano (dále jen dlužnice, bod I. vyroku), určil insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Kolářovi (dále jen správce) odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 67 409 Kč včetně DPI I (1 z 1 080 Kč, 59 X 1 089 Kč a 2 078 Kč) s tím, že tato částka mu byla vyplacena vprůběhu insolvenčního řízení (bod Il. výroku), zprostil správce funkce (bod III. vyroku), osvobodil dlužníci od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu v němž dosud nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří svě pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, s tím, že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníci pro tyto pohledávky právo postihu (bod IV. a V. výroku) a rozhodl o vrácení přebytku na účtu majetkově podstaty ve výši 2 434,50 Kč dlužníci (body VI. vyroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 8. 11. 2012 (5 4) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dne 15. 11. 2017 mu správce doručil zprávu o splnění oddlužení dlužnice (Boa-40), z níž plyne, že dlužníce uhradila v průběhu insolvenčního řízení 49 % hodnoty zjištěných nezajištěných pohledávek věřitelů a odměnu a hotově vydaje správce ve výši 67 409 Kč včetně DPH a těž odměnu dle Š 38 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) za pět přezkoumaných přihlášek pohledávek ve výši 1 512,50 Kč včetně DPH. Protože oddlužení bylo řádně splněno, vzal soud jeho splnění na vědomí. Odměnu správce stanovil podle 5 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) ve výši 750 Kč měsíčně s připočtením DPH a náhradu hotových výdajů správce stanovil podle 5 7 odst. 4 vyhlášky ve výši 150 Kč měsíčně s připočtením DPH. Konstatoval, že odměna i náhrada hotových výdajů byla dlužníci správci uhrazena prostřednictvím jednotlivých měsíčních splátek. Co se týče odměny z počtu přezkoumanych přihlášek pohledávek, když přezkumně jednání se konalo dne 8. 11. 2012, soud správci odměnu za pět přezkoumanych přihlášek pohledávek ve výši 1 512,50 Kč včetně DPH nepřiznal s odkazem na čl. II. přechodných ustanovení zák. č. 64/2017 Sb. a správci uložil vrátit dlužníci zůstatek na účtu majetkově podstaty ve výši 2 434,50 Kč, tj. včetně vyplaceně odměny

Shodu s prvopísem potvrzuje Petr Vojta. n-r nuu-I i I J--l-rl-"llh_-l" HUULJIHULH

4 VSI JH 24/2018 ve výši 1 512,50 Kč, kterou si vyplatil neoprávněně. O osvobození dlužníce od placení pohledávek rozhodl podle 5 414 12.

Jen proti bodu Il. výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se správce včas odvolal (13 43) a navrhoval, aby jej odvolací soud změnil tak, že mu přizná ještě odměnu ve výši 1 512,50 Kč včetně DPH dle 5 38 odst. 1 IZ, která mu byla uhrazena v průběhu insolvenčního řízení, kterou uplatnil ve zprávě o splnění oddlužení ze dne 15. 11. 2017. Vycházel z přechodných ustanovení IZ ve znění účinném po 1. 7. 2017, přičemž dle jeho názoru v insolvenčních řízeních realizovaných formou oddlužení, u kterých byl úpadek zjištěn před 30. 6. 2017 a která jsou skončena splněním oddlužení dle 5 413 IZ nebo zastavením řízení dle 5 405 odst. 3 IZ po 1. 7. 2017 by mu měla náležet odměna z přezkoumaných přihlášek dle 9 38 odst. 1 IZ, když pro tato řízení platí novelizovaná ustanovení IZ účinná po 1. 7. 2017. Neviděl tedy důvodu, aby pro tato řízení současně neplatil $ 38 odst. 1 IZ o odměně za přezkum přihlášek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle 5 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek v konkursu. ]e lí insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle 5 38 odst. 4 IZ může insolvenční soud v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů msolvenčnírnu správci, a to i opětovně.

Podle přechodných ustanovení článku Il bodu 1. zákona č. 64/ 2017 Sb. se insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

V prvé řadě je nutné uvést, že změna $ 38 odst. 1 IZ, jež zavádí nárok správce na odměnu za přezkum přihlášek pohledávek v oddlužení, nebyla nijak promítnuta do vyhlášky, a tudíž nezavedla speciální přechodné ustanovení (jako tomu bylo u novely vyhlášky č. 398/2013 Sb. účinné od 1. 1. 2014), a pro posouzení otázky, ve kterých insolvenčních řízeních zahájených před účinností novely se uplatní nárok správce na odměnu za přezkum přihlášek v oddlužení je tak k dispozici toliko obecné přechodné ustanovení obsažené v článku II. bodu 1. novely. V něm ani v důvodové zprávě není uvedeno, že by přiznání odměny z počtu přezkoumaných přihlášek voddlužení souviselo s odlišným a náročnějším režimem jejich přezkumu oproti předchozí úpravě, jiné vysvětlení se však nenabízí.

Na rozdíl od správce je odvolací soud toho názoru, že se novelizovaná právní úprava $ 38 odst. 1 IZ uplatní v dříve zahájených insolvenčních řízeních toliko v případě, že o úpadku dlužníka a povolení oddlužerň bylo rozhodnuto po účinnosti novely insolvenčního zákona. Při opačném výkladu by se nárok na odměnu uplatnil zpětně ve všech běžících řízeních, a tím by podstatným způsobem byla měněna stanovená pravidla oddlužení, nebot: dodatečně založený nárok správce na odměnu by zkrátil míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka oproti tomu, co po schválení oddlužení právem očekávali, a změnila by se i schopnost dlužníka dosáhnout uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 % hodnoty jejich pohledávek. Uplatní se tak zásada, že podle nové právní úpravy lze postupovat toliko za předpokladu, že tomu nebrání dříve nabytá práva účastníků řízení, a tudíž ji nelze aplikovat tam, kde tím byla

Škodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11,

't val 11 á ryLULU odňata účastníkům práva zaručená dřívější právní úpravou; k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2018, č. j, 1 VSPI l 156/2018 8-54, od jehož právních závěrů není důvod se odchylovat ani v této věcí.

V daném případě rozhodl soud I. stupně o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením dne 17. 9. 2012, tj. před nabytím účinnosti novelizovaného znění $ 38 IZ a přihlášené pohledávky byly v daném případě přezkoumány na přezkumném jednání konaném dne 8. 11. 2012 v souladu s insolvenčním zákonem ve znění účinném do 30. 6. 2017. Odvolací soud je proto toho názoru, že s ohledem na výše uvedené závěry v tomto insolvenčním řízení odměna za přezkum přihlášek pohledávek v oddlužení správci nepřísluší.

Odvolací soud proto shledal usnesení soudu I. stupně v napadeném rozsahu věcně správným a podle Š 219 o.s.ř. je v bodě II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 212).

Praha 23. března 2018

]UDL Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu_f Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vřta.

.r