KSUL 44 INS 18950/2014-B-85
KSUL 44 INS 18950/2014-B-85

Usnese ní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou jako samosoudcem ve věci dlužníka Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40252205, bytem a sídlem Albrechtická 408, 434 01 Most, právně zastoupen JUDr. Tomášem Kindlem, advokátem, se sídlem Blatenská 3218, 430 01 Chomutov, insolvenční správce JUDr. David Termer, se sídlem Opatovická 24, Praha 1, o omezení dispozičního oprávnění

t a k t o:

Soud v souladu s ust. § 229 odst. 2 insolvenčního zákona zakazuje společnosti Lombaroy Limited, se sídlem 2 Adriana street, Flat 303, 2019 Nikosie, Kypr, nakládat s 85 kusy akcií č. 661 až 745 společnosti Talwin a.s., se sídle m Chomutov, Pražská 5600, IČ: 28265769, v průběhu insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 44 INS 18950/2014.

Odůvodnění:

Soud rozhodl v souladu s ust. § 229 odst. 2 IZ k návrhu insolvenčního správce ze dne 13.1.2016, doplněného podáním ze dne 9.2.2016. Správce ke dni 15.4.2015 sepsal předmětné akcie do majetkové podstaty a dne 14.9.2015 doručil společnosti Lombaroy Limited, se sídlem 2 Adriana street, Flat 303, 2019 Nikosie, Kypr, vyrozumění o soupisu s výzvou k podání vylučovací žaloby. Vylučovací žaloba nebyla podána.

Ust. § 229 odst. 2 IZ stanoví, že je-li majetek náležející do majetkové podstaty ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, lze právo této osoby s takovým majetkem nakládat omezit jen zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.

Soud má za to, že omezení nakládat s 85 akciemi č. 661 až 745 společnosti Talwin a.s. vzniklo vlastníkovi ze zákona soupisem akcií do majetkové podstaty a nepodáním vylučovací žaloby. Z důvodu právní jistoty soud vydal toto usnesení, kdy zakázal společnosti Lombaroy Limited nakládat s předmětnými akciemi po dobu tohoto insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 24. února 2016 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Stanislava Jarkovská