KSUL 44 INS 18663/2011-A-24
KSUL 44 INS 18663/2011-A-24

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Pavla Pavlíka, IČ: 69566054, místem podnikání V. Volfa 13330/14, 370 05 České Budějovice, proti dlužníku společnosti VGPZ s.r.o., IČ: 25400908, se sídlem Tyršova 952/10, 415 01 Teplice, o odvolání navrhovatele Pavla Pavlíka do usnesení o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení

t a k t o:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 18663/2011-A-18 ze dne 26.10.2011, jímž byla navrhovateli vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, s e z r u š u j e.

II. Soud u k l á d á navrhovateli-věřiteli Pavlu Pavlíkovi, IČ: 69566054, místem podnikání V. Volfa 13330/14, 370 05 České Budějovice, povinnost, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 4444186631, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 26.10.2011 soud usnesení č.j-A-18 rozhodl o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovateli ve výši 50.000,-Kč. Do uvedeného usnesení se včas odvolal navrhovatel věřitel Pavel Pavlík, IČ: 69566054, místem podnikání V. Volfa 13330/14, 370 05 České Budějovice, podáním ze dne 7.11.2011, doručené soudu dne 8.11.2011, kde uvedl, že výše zálohy 50.000,-Kč byla uložena v nejvyšší možné výši a že by soud též měl přihlédnout k poměrům věřitele, kterému byly nezaplacením pohledávky ze strany dlužníka způsobeny značné finanční obtíže. Navrhl zrušení rozhodnutí s tím, že pro výši zálohy by zde určitým vodítkem mohla být výše případného soudního z odvolatelem uplatněné pohledávky poplatku, kdy by v úvahu přicházela záloha ve výši 30.000,-Kč.

Dne 3.11.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka, který přistoupil do řízení. Z účetní závěrky dlužníka zpracované ke dni 23.10.2011 vyplývá, že dlužník má finanční hotovost ve výši 10.000,-Kč, pohledávky v nominální hodnotě 18.888.930,14 Kč a movité věci v hodnotě 39.105,-Kč.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a s ohledem na přistoupení dlužníka do řízení shledal odvolání navrhovatele důvodným v plném rozsahu, a proto usnesení č.j.-A-18 ze dne 26.10.2011 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil.

Podle § 108 IZ soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení.

Soud proto ve výroku II. usnesení rozhodl o vyměření nižší zálohy na náklady insolvenčního řízení, která by v případě zjištění úpadku dlužníka a jeho předpokládaného řešení konkursem, pokryla s ohledem na majetek dlužníka náklady předběžného insolvenčního správce, příp. následně i insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Při vyměření výše zálohy soud přihlédl též k tvrzení odvolatele o přiměřenosti výše zálohy na náklady insolvenčního řízení. V případě, že náklady řízení budou uhrazeny z majetkové podstaty dlužníka, bude záloha navrhovateli po právní moci konečné zprávy vrácena.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 11. listopadu 2011 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Koláčková