KSUL 44 INS 1717/2011-P3-4
KSUL 44 INS 1717/2011-P3-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , Ruská 266/120, 417 01 Dubí, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 1717/2011-P3-2 ze dne 28.4.2011 se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 3. 2. 2011 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužníka Zdeňky anonymizovano , rč. 795910/2844, Ruská 266/120, 417 01 Dubí, kterým se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud zjistil jeho úpadek a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 21.3.2011 č.j. KSUL 44 INS 1717/2011-A-14 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku u zdejšího soudu na předepsaném formuláři. Podání, jímž se věřitel GE Money Bank, a. s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, domáhal přihlášení svých pohledávek v insolvenčním řízení v celkové hodnotě 67.526,-Kč bylo soudu doručeno dne 22.4.2011 (na poštu dáno dne 21.4.2011). Soud usnesením č.j.-P3-2 ze dne 28.4.2011 odmítl přihlášku pohledávky věřitele GE Money Bank, a. s. s tím, že přihláška byla soudu podána až po uplynutí jím stanovené lhůty, tj. opožděně. Věřitel se podáním ze dne 5.5.2011 proti výše uvedenému usnesení odvolal a uvedl, že přihláška pohledávky byla podána ve lhůtě. Po prověření shora uvedených okolností samosoudce v souladu s ust. § 95 IZ usnesení č.j.-P3-2 ze dne 28.4.2011, vydané asistentkou soudce, zrušil, neboť usnesení o úpadku bylo zveřejněno až dne 22.3.2011 a posledním dnem lhůty pro přihlášení pohledávky věřitele tak nebyl den 20.4.2011, ale 21.4.2011 a přihláška věřitele tak byla podána včas. Insolvenční věřitel GE Money Bank, a. s., IČ: 25672720, nadále zůstává účastníkem řízení. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem, dne 9. května 2011 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Miroslava Bechynská