KSUL 44 INS 16119/2012-A-12
KSUL 44 INS 16119/2012-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švabmerkovou, samosoudcem, v právní věci dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , nám. Osvobození 31, 415 01 Teplice, o insolvenčním návrhu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 16119/2012-A-9 ze dne 27. 09. 2012, kterým bylo rozhodnuto o tom, že řízení se zastavuje, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 16119/2012-A-9 ze dne 27.09.2012 rozhodla vyšší soudní úřednice v souladu se zákonem č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, že řízení o insolvenčním návrhu dlužnice Ludmily anonymizovano , nar. 2.9.1963, nám. Osvobození 31, 415 01 Teplice, se zastavuje pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 02.10.2012.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice včas odvolání, které bylo soudu doručeno dne 18.10.2012, a uvedla a doložila, že požadovaná záloha byla poukázána na účet soudu dne 27.09.2012.

Byť byla záloha zaplacena skutečně opožděně, rozhodl se soud prvního stupně odvolání dlužníka vyhovět, a proto v souladu s ust. § 95 insolvenčního zákona samosoudce usnesení č.j.-A-9 ze dne 27.09.2012, vydané vyšší soudní úřednicí, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 8. listopadu 2012

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová