KSUL 44 INS 15625/2012-P9-5
KSUL 44 INS 15625/2012-P9-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka a) Františka anonymizovano , anonymizovano , a dlužníka b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Hamerská 486, 431 86 Kovářská, o odvolání věřitele č. 7 PPF B1 B.V. soukromá spol. s.r.o., IČ: 34281973, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, právně zastoupen JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 15625/2012-P9-3 ze dne 22.11.2012, jímž byla částečně odmítnuta přihláška pohledávky věřitele č. 7 PPF B1 B.V. soukromá spol. s.r.o., IČ: 34281973, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, co do výše 45.091,20 Kč, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSUL 44 INS 15625/2012-A-11 ze dne 24.07.2012 soud zjistil úpadek dlužníka. Insolvenční soud následně usnesením ze dne 13.09.2012, č.j. KSUL 44 INS 16897/2012-B-6, povolil způsob řešení úpadku oddlužením. Při přezkumném jednání dne 13.09.2012 insolvenční správce popřel co do výše a pro pravost pohledávku č. 7 PPF B1 B.V. soukromá spol. s.r.o. IČ: 34281973, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko. Tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku v celkové výši 142.365,-Kč. Pohledávku správce uznal ve výši 97.273,80 Kč, jako nevykonatelnou a nezajištěnou, a popřel v celkové výši 45.091,20 Kč, co do výše a pro pravost. O částečném popření byl věřitel vyrozuměn dopisem ze dne 05.10.2012, kde byl rovněž poučen o možnosti podat žalobu na určení výše pohledávky i o následcích nepodání takové žaloby. Výzvy byly věřiteli doručeny dne 09.10.2012. Věřitel podal ve stanovené lhůtě žalobu, což doložil ve svém odvolání. Administrativní chybou soudu nebyla žaloba zapsána do systému, a to bez zavinění věřitele. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé. Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání navrhovatele důvodným v plném rozsahu, a proto usnesení č.j.-P9-3 ze dne 22.11.2012 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 3. prosince 2012 JUDr. Petra Švamberková v. r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová