KSUL 44 INS 13984/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 44 INS 13984/2011 29 NSČR 73/2012-B-61

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníků manželů Jiřího Pospíšila, narozeného 1. února 1983 a Michaly Pospíšilové, narozené 24. července 1980, obou bytem v České Kamenici, 5. května 734, PSČ 407 21, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 13984/2011, o ustanovení zástupce z řad advokátů, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. dubna 2012, č. j. KSUL 44 INS 13984/2011, 2 VSPH 309/2012-B-28, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 10. února 2012, č. j.-B-21, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) žádost dlužníků (manželů Jiřího a Michaly Pospíšilových) o ustanovení zástupce z řad advokátů. K odvolání dlužníků Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. dubna 2012, č. j., 2 VSPH 309/2012-B-28, potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Podání obou dlužníků (B-30) proti usnesení odvolacího soudu (jež podle obsahu nemůže být než dovoláním) Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.), není objektivně přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2012

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Tauerová