KSUL 44 INS 13760/2012-A-13
KSUL 44 INS 13760/2012-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švabmerkovou, samosoudcem, v právní věci dlužnice a) Blanky anonymizovano , anonymizovano , IČ 70692947, bytem Bezejmenná 256, 418 01 Bílina, místem podnikání Teplická 355, 41723 Košťany a dlužníka b) Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Břežanská 50, 418 01 Bílina,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 13760/2012-A-10 ze dne 28.07.2012, kterým bylo rozhodnuto o tom, že řízení se zastavuje, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-10 ze dne 27.082012 rozhodla vyšší soudní úřednice v souladu se zákonem č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, že řízení o insolvenčním návrhu dlužnice a) Blanky anonymizovano a dlužníka b) Milana anonymizovano se zastavuje pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo oběma dlužníkům doručeno dne 30.08.2012.

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci a), b) včas odvolání, které bylo soudu doručeno dne 11.09.2012, a uvedli a doložili, že požadovaná záloha byla poukázána na účet soudu dne 10.09.2012.

Po prověření shora uvedených skutečností samosoudce v souladu s ust. § 95 insolvenčního zákona usnesení č.j.-A-10 ze dne 27. 08. 2012, vydané vyšší soudní úřednicí, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 01. října 2012 JUDr. Petra Švamberková v. r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová