KSUL 44 INS 13747/2011-B-10
KSUL 44 INS 13747/2011-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , Černiv 78, 410 02, Lovosice, insolvenční správce Mgr. et. Mgr. Milan Svoboda, se sídlem Na Hrázi 195/13a, 405 02 Děčín, o zrušení rozhodnutí

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11.11.2011 č.j. KSUL 44 INS 13747/2011-B-8, jímž soud vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Lukáše anonymizovano splátkovým kalendářem a zprostil insolvenčního správce Mgr. et. Mgr. Milana Svobodu, se zcela z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. 08. 2011 č.j.-A-10 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. et. Mgr. Milan Svoboda. Usnesením ze dne 6.10.2011 č.j.-B-5 soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že se do insolvenčního řízení nepřihlásil žádný nezajištěný věřitel, pouze jeden zajištěný věřitel. Ve výroku VIII. uvedeného usnesení uložil věřiteli Hypotéční banka, a.s., aby ve lhůtě 15 dnů udělil pokyn dle ust. § 293 IZ. Dne 18.10.2011 zajištěný věřitel doručil pokyn ke zpeněžení nemovitostí do insolvenčního spisu. Soud toto podání přehlédl a vydal dne 11.11.2011 usnesení č.j.-B-8, kterým vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Lukáše anonymizovano splátkovým kalendářem a zprostil. Dne 18.11.2011 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti usnesení č.j. KSUL 44 INS 13747/2011-B-8. Toto odvolání je včasné. Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání věřitele důvodným, proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a napadené rozhodnutí v plném rozsahu zrušil. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. -pokračování-2

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 a § 374 odst. 3 občanského soudního řádu).

V Ústí nad Labem dne 23. prosince 2011

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Horňáková