KSUL 44 INS 13226/2013-A-11
KSUL 44 INS 13226/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl asistentem soudce Mgr. Martinem Trubákem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Jedlka 30, 405 02 Malá Veleň, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení dlužníka,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 13226/2013-A-9 ze dne 06.08.2013, jímž byla navrhovateli vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, s e z r u š u j e.

II. Soud u k l á d á povinnost dlužníku Karlu Zelenkovi, anonymizovano , bytem Jedlka 30, 405 02 Malá Veleň, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015-3024411/0710, v.s. 4444132263, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Dne 13.05.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Jedlka 30, 405 02 Malá Veleň. Návrh na povolení oddlužení byl spolu s insolvenčním návrhem předložen na předepsaném formuláři s přílohami, které osvědčují skutečnosti tvrzené v samotném návrhu.

Soud na základě žádosti ze dne 26.08.2013 upustil od vymáhání zálohy uložené dlužníku usnesením ze dne 06.08.2013, č.j.-A-9. Dlužník zároveň doplnil insolvenční návrh a odstranil tak vady, které vedly k uložení zálohy na horní hranici zákonné sazby. Soud následně s ohledem na § 108 uložil zálohu odpovídající výši závazků dlužníka, neboť je nutné prověřit schopnost dlužníka plnit oddlužení po dobu pěti let.

Podle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Vzhledem k tomu, že lze v tomto případě očekávat řešení úpadku dlužníka oddlužením, přičemž dlužníkem je navrhováno oddlužení plněním splátkového kalendáře, je v insolvenčním řízení nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce a na jeho odměnu za dobu před účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (s ohledem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19). Soud i s ohledem na celkovou výši závazků, na základě které lze očekávat vysoké měsíční splátky, rozhodl o povinnosti navrhovatele zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši uvedené ve výroku tohoto usnesení, z důvodu prověření, zda je reálná možnost, že bude schopen plnit splátkový kalendář po dobu pěti let.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

V Ústí nad Labem dne 29. srpna 2013

Mgr. Martin Trubák v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Koláčková