KSUL 44 INS 12496/2012-B-24
KSUL 44 INS 12496/2012-B-24

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka VLK cont s.r.o., IČ 25016571, se sídlem Chvalín 25, 413 01, Nové Dvory, právně zastoupeného JUDr. Michalem Vejlupkem, advokátem, se sídlem Pařížská 6, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., o jeho návrhu na povolení reorganizace

takto:

I. Soud p o v o l u j e reorganizaci dlužníka VLK cont s.r.o., IČ 25016571, se sídlem Chvalín 25, 413 01, Nové Dvory.

II. Insolvenčním správcem byl ustanoven a nadále zůstává Ing. Aleš Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I.

III. Soud v y z ý v á dlužníka, aby ve lhůtě 120-ti dnů od zveřejnění usnesení o povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku předložil zdejšímu soudu zprávu o reorganizačním plánu, jejíž přílohou je reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že reorganizační plán soudu předložit nehodlá.

IV. Další osoby odlišné od dlužníka mohou předložit vlastní reorganizační plán až po ukončení lhůty uvedené v bodě III. výroku usnesení.

V. Soud svolává schůzi věřitelů na den 14. února 2013 v 09:15 hod. v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje 1274, č.dv. 42/přízemí.

Předmětem jednání schůze věřitelů bude výslech znalce, projednání a schválení znaleckého posudku na ocenění majetkové podstaty dlužníka.

VI. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka VLK cont s.r.o., IČ 25016571, se sídlem Chvalín 25, 413 01, Nové Dvory, se ustanovuje EQUITA Consulting s.r.o., znalecký ústav, IČ: 257 61 421, se sídlem Truhlářská 3, 110 00 Praha 1.

VII. Ustanovenému znalci se ukládá, aby ve lhůtě do 21.1.2013 předložil soudu a dlužníkovi písemně vyhotovený znalecký posudek na ocenění majetkové podstaty dlužníka a současně jej soud předvolává k výslechu na schůzi věřitelů konanou dle výroku V. tohoto usnesení.

VIII. Věřitelskému výboru se ukládá, aby do 15 dnů ode dne ustanovení znalců schválil výši odměny znalce dle § 154 odst. 1 IZ a zvolil předsedu věřitelského výboru, a tyto skutečnosti sdělil neprodleně poté soudu.

IX. Soud potvrzuje volbu čtyřčlenného věřitelského výboru v tomto složení: 1. věřitel č. 22 Finanční úřad v Roudnici nad Labem, IČ: 72080043, se sídlem Karlovo náměstí 18, 413 01 Roudnice nad Labem,

2. věřitel č. 1 společnost Otčenášek s.r.o., IČ: 45537101, se sídlem V. Opatrného 972, 517 21 Týniště nad Orlicí 3. věřitel č. 52 společnost CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o., IČ: 26120593, se sídlem Dlouhomostecká 1137, 463 11 Liberec, 4. věřitel č. 9 společnost VESTAV Kladno s.r.o., IČ: 26480123, se sídlem Kročehlavská 1008, 272 01 Kladno. Soud potvrzuje volbu náhradníka na pozici 4. věřitel č. 39 ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o., IČ: 49097016, se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8-Karlín.

Odůvodnění

Rozhodnutím zdejšího soudu č.j.-A-29 ze dne 3.9.2012 soud zjistil úpadek dlužníka VLK cont s.r.o., IČ 25016571, se sídlem Chvalín 25, 413 01, Nové Dvory a ustanovil insolvenčním správcem Ing. Aleš Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I. Dlužník podal dne 4.10.2012 návrh na povolení reorganizace a k výzvě soudu dlužník svůj návrh na povolení reorganizace doplnil podáním ze dne 15.10.2012.

Schůze věřitelů, která se konala po zvláštním přezkumném jednání dne 29.11.2012, hlasovala dle ust. § 150 IZ o návrhu dlužníka na povolení reorganizace. Návrh nebyl kvalifikovanou většinou dle ust. § 151 odst. 1 IZ přijat. Na schůzi byli přítomni zajištění věřitelé s 53.402.980 hlasy a nezajištění věřitelé s 25.125.589 hlasy. Celkem bylo přítomno 78.528.569 hlasů. Pro reorganizaci hlasovalo 2.096.707 hlasů zajištěných věřitelů a 5.540.083 hlasů nezajištěných věřitelů. Pro reorganizaci nehlasovala ani nadpoloviční většina přítomných zajištěných věřitelů ani nadpoloviční většina přítomných nezajištěných věřitelů. Pro reorganizaci nehlasovalo nejméně 90 % přítomných věřitelů.

Schůze věřitelů poté hlasovala o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem a tento způsob řešení úpadku rovněž nebyl kvalifikovanou většinou přijat. Pro konkurs hlasovalo 51.306.273 hlasů zajištěných věřitelů a 10.621.629 hlasů nezajištěných věřitelů. Pro konkurs hlasovala nadpoloviční většina přítomných zajištěných věřitelů, ale nehlasovala nadpoloviční většina přítomných nezajištěných věřitelů. Pro konkurs nehlasovalo nejméně 90 % přítomných věřitelů.

O návrhu dlužníka na řešení jeho úpadku reorganizací rozhodl tedy insolvenční soud, neboť neshledal žádné důvody pro zamítnutí návrhu na povolení reorganizace dle ust. § 326 IZ.

Podle ustanovení § 153 odst. 1 IZ, jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty; současně znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně, o tom soud rozhodl ve výrocích VI. a a VII. tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 329 odst. 1 IZ soud vyzval v bodě III. výroku usnesení dlužníka k předložení zprávy o reorganizačním plánu včetně její přílohy reorganizačního plánu, která musí mít náležitosti dle ust. § 337 IZ a § 340 IZ a dále dle přílohy k vyhlášce č. 311/2007 Sb. Dále soud informoval v bodě IV. další osoby, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán.

V bodě V. výroku usnesení soud svolal schůzi věřitelů dle ust. § 155 IZ, kde bude vyslechnut znalec a projednán znalecký posudek a bude hlasováno o jeho schválení.

V bodě IX. výroku usnesení soud potvrdil v souladu s ust. § 57 odst. 3 IZ volbu čtyřčlenného věřitelského výboru a volbu náhradníka na pozici čtyři, neboť neshledal důvody pro nepotvrzení volby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 30. listopadu 2012

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová