KSUL 44 INS 11752/2013-B-44
KSUL 44 INS 11752/2013-B-44

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Bc. Jakubem Martinkem v insolvenční věci manželů-dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 25, 434 01 Most a dlužnice Frídy anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 25, 434 01 Most, insolvenční správce Mgr. Martin Kolář, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I., o návrhu Ing. Kamily Petrů nar. , trvale bytem , a Mgr. Michala Petrů, nar. , trvale bytem , na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou

takto:

Soud povoluje navrhovatelům výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků osobou blízkou, a to konkrétně tohoto nemovitého majetku: -stavba č.p. 134-stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku p.č. st. 277, v k.ú. Levousy, obec Křesín, zapsáno na LV 751 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, zapsáno jako položka č. n1 soupisu majetkové podstaty. -pozemek p. č. st. 277-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 66 m2, -pozemek p. č. 508/22-ostatní plocha, o výměře 395, vše v k.ú. Levousy, obec Křesín, zapsáno na LV 69 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, zapsáno jako položka č. n1 soupisu majetkové podstaty.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6.9.2013 č.j. KSUL 44 INS 8254/2015-B-4 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Působnost věřitelského orgánu vykonává v daném případě soud.

Nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení jsou uvedeny v soupisu majetkové podstaty dlužníka na č.l. B-2 pod položkou n1 a slouží jako předmět zajištění pohledávky věřitele ČSSZ.

Dne 5.1.2018 byl soudu prostřednictvím insolvenčního správce (dále jen IS ) doručen návrh Ing. Kamily Petrů nar. , trvale bytem , a Mgr. Michala Petrů, nar. , trvale bytem , na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku, uvedeného ve výroku tohoto usnesení z majetkové podstaty dlužníků osobou blízkou ze dne 23.11.2017. Navrhovatelé (dcera a zeť dlužníka) svůj návrh odůvodnili tím, že uvedené nemovitosti chtějí koupit za cenu stanovenou na základě k návrhu připojeného znaleckého posudku zpracovaného na základě objednávky IS, tj. za 424.000,-Kč. Přičemž celá jejich rodina má k rekreační chatě silný osobní vztah, blíže popsaný v jejich návrhu. Z připojeného stanoviska soud zjistil, že zajištěný věřitel ČSSZ s prodejem navrhovatelům za cenu stanovenou znaleckým posudkem souhlasí. IS ve svém vyjádření neuváděl žádné skutečnosti, které by hovořily proti povolení výjimky. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Za daných okolností soud, který v daném případě vykonává také působnost věřitelského orgánu, dospěl k závěru, že povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou se nikterak nepříčí účelu citovaného ustanovení, proto navrhovatelům dle ust. § 295 odst. 3 IZ ve vztahu k majetku uvedenému ve výroku tohoto usnesení výjimku povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem, dne 9. ledna 2018 Mgr. Bc. Jakub Martinek, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Strohbauchová