KSUL 44 INS 10671/2013-A-9
KSUL 44 INS 10671/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci navrhovatelky (dlužnice) Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Dřínovská 4743, 430 04 Chomutov, o odvolání navrhovatelky Lenky anonymizovano proti usnesení o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení

t a k t o:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 10671/2013-A-7 ze dne 08.07.2013, jímž byla navrhovateli vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč, s e z r u š u j e.

II. Soud u k l á d á navrhovatelce-dlužnici Lence anonymizovano , anonymizovano , bytem Dřínovská 4743, 430 04 Chomutov povinnost, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení z a p l a t i l a z á l o h u na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015- 3024411/0710, v.s. 4444106713, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 08.07.2013 soud usnesením č.j-A-7 rozhodl o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatelce Lence anonymizovano ve výši 25.000,-Kč. Do uvedeného usnesení se navrhovatelka včas odvolala, podáním ze dne 19.07.2013, doručené zdejšímu soudu dne 22.07.2013. V odvolání dlužnice doplnila chybějící podklady, jež dokládají existenci závazků dlužnice a požádala o snížení zálohy.

Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé.

Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání navrhovatelky důvodným v plném rozsahu, a proto usnesení č.j.-A-7 ze dne 8.7.2013 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil. insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení.

Soud proto ve výroku II. usnesení rozhodl o vyměření nižší zálohy na náklady insolvenčního řízení, která by v případě zjištění úpadku dlužníka a jeho předpokládaného řešení oddlužením, pokryla s ohledem na majetek dlužníka náklady předběžného insolvenčního správce, příp. následně i insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Při vyměření výše zálohy soud přihlédl též k tvrzení odvolatele o přiměřenosti výše zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 23. srpna 2013

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová