KSUL 44 INS 10670/2013-A-9
KSUL 44 INS 10670/2013-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Dřínovská 4743, 430 04 Chomutov, o odvolání navrhovatele Jana anonymizovano proti usnesení o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 10670/2013-A-7 ze dne 08.07.2013, jímž byla navrhovateli vyměřena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, s e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 08.07.2013 soud usnesením č.j KSUL 44 INS 10670/2013-A-7 rozhodl o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovateli Janu Ladičovi ve výši 45.000,-Kč. Do uvedeného usnesení se navrhovatel včas odvolal, podáním ze dne 19.07.2013, doručené zdejšímu soudu dne 22.07.2013. V odvolání dlužník doplnil chybějící podklady, jež dokládají existenci závazků dlužníka a zároveň požádal o snížení zálohy. Podle § 95 IZ je-li podáno přípustné odvolání proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, může rozhodnutí na základě odvolání změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví a nejde o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, přičemž napadené usnesení není usnesením ve věci samé. Samosoudce na základě podaného odvolání věc přezkoumal a shledal odvolání navrhovatele důvodným v plném rozsahu, a proto usnesení č.j.-A-7 ze dne 8.7.2013 v souladu s ust. § 95 IZ zrušil. Podle § 108 IZ soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. V insolvenčním řízení je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení. V daném případě soud od vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníku upustil, neboť je předpoklad, že řízení bude spojeno s řízením Lenky Ladičové sp.zn. KSUL 44 INS 10671/2013 a úhrada jedné zálohy na náklady insolvenčního řízení bude dostačující.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 23. srpna 2013 JUDr. Petra Švamberková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Polcarová