KSUL 44 INS 10660/2015-P17-4
KSUL 44 INS 10660/2015-P17-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Petrou Švamberkovou, samosoudcem, v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Miroslava Kučovanského, nar. 05.06.1966, bytem Jana Herbena 1022, 438 01 Žatec, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojeným s návrhem na povolení oddlužení

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 10660/2015-P 17-2 ze dne 30.06.2015, kterým bylo rozhodnuto o tom, že přihláška pohledávky č. P 17 věřitele č. 11-CREDITFIELD, s.r.o., IČ 28939395, Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8 do insolvenčního řízení se odmítá, se z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Shora uvedeným usnesením rozhodla v bodě I. výroku vyšší soudní úřednice v souladu se zákonem č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, že přihláška pohledávky č. P 17 věřitele č. 11-CREDITFIELD, s.r.o., IČ 28939395, Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8 do insolvenčního řízení se odmítá. V bodě II. výroku soud rozhodl, že účast shora uvedeného věřitele v řízení končí.

Do usnesení podal věřitel č. 11 CREDITFIELD, s.r.o., IČ 28939395 ve lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že přihláška pohledávky byla podána dne 3.6.2015, tedy ve lhůtě. Podání, jež bylo doručeno soudu dne 25.06.2015 je doplněním přihlášky č. P 11, která byla přihlášená ve lhůtě, a nemělo být tedy samostatně zapsáno.

Po prověření shora uvedených skutečností samosoudce v souladu s ust. § 95 insolvenčního zákona usnesení č.j.-P 17-2 ze dne 30.06.2015, vydané vyšší soudní úřednicí, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Ústí nad Labem dne 17. srpna 2015

JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Ondřejková