KSUL 43 INS 9279/2015-B-33
KSUL 43 INS 9279/2015-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Magdalénou Ryvolovou v insolvenční věci dlužníka: Teplická strojírna s.r.o., IČO 25452011, se sídlem Hřbitovní 723, Řetenice, 415 03 Teplice, insolvenční správce Mgr. Emil Fischer, IČO 71391509, se sídlem Podolská 90/5, Podolí, 147 00 Praha 4 o návrhu věřitele ALEGRI GROUP s.r.o., IČO 29002923, se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 06.12.2017 byl soudu doručen návrh na řízení předběžného opatření z návrhu insolvenčního věřitele podle § 100 insolvenčního zákona, jímž se navrhovatel-insolvenční věřitel ALEGRI GROUP s.r.o., IČO 29002923, se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 domáhá nařízení předběžného opatření, kterým se ukládá osobám Ing. Vítězslav anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Teplice, Hudcov, nám. Osvobození 7, PSČ 415 01 a Ing. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Teplice, Hudcov, nám. Osvobození 189, PSČ 415 01, aby společně a nerozdílně složili do úschovy u soudu peněžitou částku ve výši 550.850,-Kč na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené insolvenčnímu věřiteli ALEGRI GROUP s.r.o., IČO 29002923, se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9, porušením jejich povinnosti podat insolvenční návrh dlužníkem Teplická strojírna a.s., IČO 25452011, se sídlem Teplice, Řetenice, Hřbitovní 723, PSČ 415 03.

Podle § § 80a odst. 1 insolvenčního zákona osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě.

Podle § 80a odst. 2 insolvenčního zákona není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních isir.justi ce.cz soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

S ohledem na skutečnost, že advokát-právní zástupce navrhovatele ALEGRI GROUP s.r.o. je osobou, které se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, je povinen činit v insolvenčním řízení podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Právní zástupce navrhovatele ve svém podání neuváděl žádné důvody, pro které by bylo možné učinit podání v listinné podobě.

S ohledem na skutečnost, že podání je návrhem na nařízení předběžného opatření, je za použití ustanovení § 7 IZ ve spojení s § 75a o.s.ř. vyloučeno použití ustanovení § 43 o.s.ř., které by u jiných podání soud použil.

Výrok II. o nákladech řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V dané věci neměl navrhovatel úspěch a s ohledem na skutečnost, že dalším účastníkům žádné náklady nevznikly, soud je žádnému z účastníků nepřiznal.

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 13.12.2017

Mgr. Magdaléna Ryvolová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Petra Vachlová