KSUL 43 INS 922/2011-A
KSUL 43 INS 922/2011-A-

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Skalskou v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplice,Josefa Ressla 1698

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 922/2001-A-6 ze dne 28. března 2011 se zrušuje.

Odůvodnění

Soud vyzval dlužnici usnesením č.j. KSUL 43 INS 922/2011-A-5 ze dne 24. ledna 2011 k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Usnesení nabylo právní moci dnem 19. února 2011 a lhůta marně uplynula dne 22. února 2011.

Soud s rozhodnutím o zastavení řízení čekal více než měsíc. Usnesením č.j. KSUL 43 INS 922/2001-A-6 ze dne 28. března 2011 soud řízení zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dlužnice požadovanou zálohu složila do pokladny soudu dne 25.3.2011, doklad o provedené úhradě byl insolvenčnímu oddělení doručen 29.3.2011.

Vzhledem k tomu, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady konkursu dosud nenabylo právní moci, nezbylo soudu nic jiného, než toto usnesení zrušit.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud pokračovat v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolá ní do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem, dne 15. dubna 2011

JUDr. Jiřina Skalská v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Elena Koloničná