KSUL 43 INS 7394/2012-P11-4
KSUL 43 INS 7394/2012-P11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci manželů dlužníků Bohumila anonymizovano , anonymizovano a Lenky anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Přemyslova cesta 1689/4, 415 01 Teplice, insolvenční správkyně Ing. Jana Edelmannová, sídlo kanceláře: Poštovní 1765/1, Teplice, o odvolání věřitele č. 9 Gaddi-Globe, s.r.o., IČO: 25758144, se sídlem Křovinovo nám.9/12, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, zast. Mgr. Adamem Liberdou, advokátem se sídlem Sadová 553/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 7394/2012-P11-2 ze dne 2.11.2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky č. 11 věřitele č. 9 Gaddi-Globe, s.r.o., IČO: 25758144, se sídlem Křovinovo nám.9/12, 193 00 Praha 9-Horní Počernice doručená soudu dne 10.8.2012 n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Dne 2.11.2012 vydal Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční usnesení č.j.-P11-2, kterým odmítl přihlášku pohledávky č. 11 věřitele č. 9 Gaddi-Globe, s.r.o., IČO: 25758144, se sídlem Křovinovo nám.9/12, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, zast. Mgr. Adamem Liberdou, advokátem se sídlem Sadová 553/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava z důvodu jejího opožděného podání s tím, že lhůta uplynula 11.6.2012 a přihláška byla podána až dne 10.8.2012-tedy po lhůtě.

Věřitel č. 11 prostřednictvím svého právního zástupce podal proti tomuto usnesení včas odvolání (dne 20.11.2012 prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, usnesení o odmítnutí přihlášky bylo odvolateli, resp. jeho právnímu zástupci doručeno dne 5.11.2012) s tím, že přihlášku pohledávky podal včas, neboť 30ti denní lhůta pro přihlášení pohledávek za dlužnicí Lenkou anonymizovano začala běžet od 13.7.2012, když teprve dne 12.7.2012 bylo usnesení o úpadku dlužnice zveřejněno v insolvenčním rejstříku v insolvenčním spise sp.zn. KSUL 43 INS 7395/2012 vedeného v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano .

Soud prvního stupně odvolání přezkoumal a dospěl k následujícím závěrům. Soud zjistil, že usnesení č.j.-A-12 ze dne 11.5.2012, jímž soud zjistil úpadek dlužníků Bohumila anonymizovano , r.č. 521210/279 a Lenky anonymizovano , r.č. 616129/0003, oba trvale bytem Přemyslova cesta 1689/4, Teplice (bod I. výroku) a povolil řešení úpadku oddlužením, soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku u insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 43 INS 7394/2012 vedeného ve věci dlužníka Bohumila anonymizovano dne 11.5.2012 a u insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 43 INS 7395/2012 vedeného ve věci dlužnice Lenky anonymizovano dne 12.7.2012.

Podle § 419 IZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (odst. 1). Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis (odst.2). Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví tento zákon. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy (odst.3).

Lhůta k podání přihlášky pohledávky počne věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi (obligačním dlužníku věřitele) byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, které je ve smyslu § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti.

Podle § 5 IZ insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dostalo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (písm.a), a věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním rejstříku rovné možnosti.

Za situace, kdy ke zveřejnění usnesení, jímž soud zjistil úpadek dlužníků, došlo u insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 43 INS 7395/2012 až dne 12.7.2012, závěr insolvenčního soudu o opožděném podání přihlášky pohledávky věřitele č. 9, který pohledávku eviduje toliko za dlužnicí Lenkou anonymizovano , tedy nemůže obstát. Pokud tedy podal věřitel přihlášku pohledávky dne 10.8.2012, byla podána ve 30 denní lhůtě, tedy včas a není důvod k jejímu odmítnutí.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože byly splněny podmínky § 95 IZ, soud prvního stupně podanému odvolání v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 9 neodmítá. K přezkoumání přihlášky č. 11 soud nařídí zvláštní přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2012

JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Elena Hrabětová