KSUL 43 INS 6298/2015-P9-2
KSUL 43 INS 6298/2015-P9-2

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Radkem Třešňákem v insolvenční věci dlužníka Martina Spáčila, rč: 741123/0079, trvale bytem Kosmonautů 159, 405 02, Děčín 2, adresa pro doručování: Žerotínova 357/48, 405 00, Děčín III.-Staré město, insolvenční správce Ing. Oldřich Valta, IČ: 69901571, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1, provozovna Zadní 43/5, 408 01 Rumburk o přihlášce pohledávky věřitele č. 8 (P9)-Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, IČ 47116617 v celkové výši 2.637,80 Kč,

takto:

Přihláška věřitele č. 8 (P9)-Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8, IČ 47116617 ze dne 3.11.2015 se odmítá. Právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění:

Usnesením-A-23 ze dne 27.08.2015 vyzval soud věřitele, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Věřitelé byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují.

Lhůta k přihlášení pohledávky uplynula dne 29.09.2015, věřitel přihlášku podal až dne 3.11.2015, tedy opožděně. Podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ), jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, soud přihlášku odmítne.

Soud proto rozhodl ve smyslu ust. § 185 IZ a zároveň poučil věřitele, že právní mocí usnesení jeho účast v řízení končí.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15 dnů ode dne doručení u tohoto soudu.

V Ústí nad Labem dne 7. ledna 2016

Radek Třešňák v. r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Markéta Hypšová