KSUL 43 INS 6136/2012-P2-5
KSUL 43 INS 6136/2012-P2-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , IČO 86827511, trvale bytem náměstí 12, 431 41 Údlice, místem podnikání Chomutovská 226, Údlice, adresa pro doručování: Příkrá 1132, 438 01 Žatec, insolvenční správce Mgr. Martin Kolář, sídlo kanceláře: Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín, o přihlášce pohledávky č. 2 věřitele č. 2-Euro Benefit a.s., Truhlářská 1108/3, 110 00, Praha 1, IČ 25120514 a o výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 6136/2012-P2-4 ze dne 1.10.2012, které vydal asistent soudkyně s e z r u š u j e v plném rozsahu.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením, které vydal asistent soudkyně dne 1.10.2012, č.j. KSUL 43 INS 6136/2012-P2-4, bylo chybně rozhodnuto, že se přihláška pohledávky č. 2 věřitele č. 2-Euro Benefit a.s., Truhlářská 1108/3, 110 00, Praha 1, IČ 25120514, částečně co do výše 17.642,-Kč odmítá, že v tomto rozsahu právní mocí rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok I.) a že věřitel č. 2 nadále zůstává účastníkem řízení s pohledávkou v celkové výši 76.609,30 Kč (výrok II.). Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě mylného závěru, že věřitel č. 2-Euro Benefit a.s. nepodal žalobu na určení pravosti své popřené pohledávky.

Incidenční žaloba proti popírajícímu insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Kolářovi, sídlo kanceláře: Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín však ve skutečnosti byla věřitelem č. 2-Euro Benefit a.s. prostřednictvím právního zástupce Mgr. Jana Petříka, advokáta, se sídlem Týnská 12, Praha 1, podána včas, a to dne 17.9.2012, a je vedena pod sp. zn. KSUL 43 INS 6136/2012 43 ICm 2671/2012.

Podle § 5 písm. a) IZ, insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Soudce proto zrušil v plném rozsahu asistentem soudkyně vydané usnesení č.j. KSUL 43 INS 6136/2012-P2-4.

O popřené pohledávce věřitele č. 2 bude rozhodováno v incidenčním sporu, který je u insolvenčního soudu veden pod sp. zn.43 ICm 2671/2012. .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 19. listopadu 2012 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Elena Hrabětová