KSUL 43 INS 5530/2012-3-69
+ ...... Liv I' _v l "' v

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců ]UDr. Petry Svamberkové a Mgr. Markéty Hudečková v insolvenční věci: dlužníků manželů: Petr anonymizovano , anonymizovano bytem Budovatelů 2915 / 160, 434 01 Most

Růžena anonymizovano , narozená 8. 8. 1957 bytem Budovatelů 2915/ 160, 434 01 Most věřitel: DRUŽSTVO SPOLBYT, IČO 25021575 sídlem Marie Pujmanové 2444/ 204, 434 01 Most 1 zastoupen advokátem JUDr. Mgr. Jiřím johanou sídlem Gen. Svobody 297/5, 435 43 Horníjiřetín o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. září 2017, č. j.ve znění usnesení ze dne 12. září 2017, č. j KSUL 43 INS 5530/2012-B 73 takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. září 2017, č. j. KSUL 43 INS 5530/2012-B-69, ve znění usnesení ze dne 12. září 2017, č. j KSUL 43 INS 5530 / 2012 B-73, se v bodech VI., VII. výroku potvrzuje.

Odůvo dnéni:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (13 69) ve znění opravného usnesení (Bf/'$) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníků- manželů Petra anonymizovano (dále též dlužník) a Růženy Meiznerové (dále též dlužnice) plněním splátkového kalendáře (bod 1. výroku), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce Ing. Vladjmíry jechové Vápeníková (dále jen správce) ve výši 45 693 Kč včetně DPH (bod Il. výroku), schválil odměnu a hotové výdaje zástupce insolvenčního správce Ing, Soni Aubrechtové (dále jen zástupce správce) ve výši 17 424 Kč včetně DPH (bod III. výroku), zprostil zástupce správce funkce (bod IV. výroku), zprostil správce funkce (bod V. výroku), osvobodil dlužníky od placení pohledávek věřitelů zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepříhlíželo, a věřitelů, kteří své pohledávkjr do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (bod Vl. výroku) s tím, že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkům pro tyto pohledávky právo postihu (bod VII. výroku), přikázal současným plátcům ijmů dlužníků, aby od okamžiku doručení tohoto usnesení ukončili provádění srážek z jejich příjmů (bod VIII. výroku), a rozhodl o vrácení nevyčerpané části zálohy na náklady řízení ve výši 272 Kč dlužníkovi (bod IX. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 3. 8. 2012 (?> 9) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, že zástupce správce oznámil (13 67), že pohledávky tfěřitélů dlužníků byly uspokojeny ve výši 100 % jejich hodnot;;r a že mu, jakož i správci, byla rovněž uhrazena odměna i hotové výdaje. Soud I. stupně vyšel

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 Vlel l 1388/2017 ze zjištění, že dlužníci splnili všechny povinnosti stanovené schváleným splátkovým kalendářem a že po dobu oddlužení řádně plnili i své povinnosti vůči správci. Protože oddlužení dlužníků bylo řádně splněno, postupoval soud I. stupně podle 5 413 insolvenčního zákona (dále jen IZ), vzal tuto skutečnost na vědomí a rozhodl o nárocích správce a zástupce správce a oba zprostil jejich řunkce. Současně postupoval podle 5 414 IZ a vyhověl návrhu dlužníků na osvobození od placení pohledávek, nebot k tomu byly splněny všechny zákonné předpoklady.

3. Jen proti bodům VI:-** VII. výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se včas odvolal (B:-71) věřitel DRUŽSTVO SPOLBYT (dále jen věřitel) a požadoval jejich zrušení a to, aby se soud vypořádal s jeho přihláškou pohledávky ze dne 10. 11. 2016 doručenou soudu dne 14. 11. 2016 a insolvenčnímu správci dne 16. 11. 2016. Touto přihláškou přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníci ve výši 73 340 Kč, která na ní přešla společně s dědictvím po Olze Štíberové, přičemž tento dluh se skládá z nájemného za období od července 2014 do října 2016 ve výši 68 382 Kč a z nedoplatku na vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu za rok 2015 ve výši 5 810 Kč, za rok 2014 ve výši 360 Kč a za rok 2013 ve výši 1 212 Kč. Věřitcl citoval Š 1475 odst. 2, Š 1485 odst. 1, Š 1486, 8 1675, Š 1707 občanského zákoníku (dále jen oz.) a 5 412 odst. 1 písm. b) IZ s tím, že neodmítne li dědic celé dědictví, tak dle Š 412 odst. ?) IZ nastupuje flkCE: uplatnění výhrady soupisu, což má za následek, že dědic odpovídá za dluhy zemřelého pouze do výše ceny nabytého dědictví. Dovolával se právních názorů Mgr. Miroslava Krhuta (insolvenční poradna Konkursních novin 3/2013), dle nichž by pohledávka věřitele měla být uspokojena samostatně a přednostně před uspokojením ostatních věřitelů, a poukazoval na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2017, č. j. 4 TJSPH 671/2017 P9-9, dle něhož má právo na to, aby jeho pohledávka byla uspokojena. K tomu věřitel dodal, že jeho podání ze dne 10. 11. 2016 mělo charakter přihlášky pohledávky, byť nebylo učiněno na předepsaném formuláři, jednalo se o vadu přihlášky a správce se měl pokusit tento nedostatek odstranit a zaslat mu výzvu k odstranění vad přihlášky.

4. Dlužníci ve vyjádření k odvolání uvedli (13 75), že z jejich strany nedošlo k žádnému pochybení ani porušení insolvenčního zákona, když po celou dobu plnění oddlužení formou splátkového kalendáře spolupracovali se správcem, soudem a uhradilí veškeré pohledávky věřitelů. Proto respektují rozhodnutí správce, který neuznal špatnou přihlášku věřitele do insolvenčního řízení.

5. Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení vnapadenérn rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

6. Podle Š 414 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (odst. 1). Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (odst. 2). Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (odst. 3). Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (Š 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení (odst. 4).

7. Z citovaného ustanovení vyplývá, že osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, je pravidelné možné všude tam, kde dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (při oddlužení plněním splátkového kalendáře jde o povinnosti uvedené v Š 412 IZ), tedy tam, kde ekonomický výsledek oddlužení je ten, že se nezajíštěným věřitelům dostane plnění ve mši nejméně 30 % hodnoty jejich pohledávek (Š 395 odst. 1 písm. b/ IZ), event. nejméně 50 %

Shodu s prvopiscm potvrzuje Petr Vojta.

10.

ULL... LIUU! Hui! hodnoty jejich pohledávek vpřípadě nižších splátek (Š 398 odst. 4 IZ), pokud se dlužník s nezajištěnými věřiteli nedohodne na nižším plnění (8 392 odst. 1 písm. c/ IZ).

V dané věci postavil soud I. stupně napadené usnesení na zjištění, že dlužníci řádně dostálí všem svým povinnostem podle schváleného způsobu oddlužení, když všechny pohledávky nezajištěných věřitelů zahrnuté do splátkového kalendáře byly zapraveny do výše 100 % jejich hodnoty a dlužníci spolupracovali se správcem.

Odvolací soud zjistil z insolvenčního spisu tyto rozhodné skutečnosti: usnesením ze dne 28. 5. 2012 (A-14) zjistil soud I. stupně úpadek obou dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením; usnesením ze dne 3. 8. 2012 (iš 9) bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, do něhož nebyla zahrnuta pohledávka věřitele; do soupisu majetkové podstaty byl dne 28. 7. 2016 (13-50) sepsán majetek zděděný dlužnicí, a sice členský podíl v bytovém družstvu DRUZSTVC) SPOLBYT s právem nájmu bytu č. 5 (dále jen zděděný majetek), přičemž dne 29. 7. 2016 požádal správce o souhlas s přímým prodejem, usnesením ze dne 1. 9. 2016 (13-51) udělil soud I. stupně souhlas správci s přímým prodejem zděděného majetku, podáním ze dne 10. 11. 2016 (13 53) nadepsaným jako Návrh na uspokojení pohledávek spojených s členským podílem v bytovém družstvu DRUŽSTVO SPOLBYT požádal věřitel o uspokojení svých pohledávek ve výši 73 340 Kč s tím, aby byly přednostně uhrazeny z výtěžku zpeněžení zděděného majetku, toto podání věřitele bylo přípisem soudu ze dne 15. 11. 2016 (13 54) zasláno správci na vědomí, z dohody o převodu družstevního podílu ze dne 29. 12. 2016 (13-58) vyplývá, že správce zpeněžil zděděný majetek za cenu 200 000 Kč ve prospěch Ksenie Shevchenko, podáním ze dne 22. 2. 2017 (13-60) navrhl správce vydání výtěžku zpeněžení zděděného majetku nezajištěným věřitelům, ve znění opravného návrhu (13 64), ze kterého vyplývá, že jako náklad spojený se správou byla mezi uspokojované pohledávky zahrnuta i pohledávka věřitele ve výši 25 239 Kč, jakožto nájemné od doby nabytí nemovitosti tedy od právní moci usnesení o dědictví, tj. od 13. 1. 2016, usnesením ze dne 27. 4. 2017 (13-63), ve znění opravného usnesení ze dne 18. 5. 2017, vyslovil soud 1. stupně souhlas s vyplacením výtěžku zpeněžení zděděného majetku ve výši 46 421,88 Kč nezajištěným věřitelům a s vyplacením jeho přebytku (hyperochy) ve výši 109 913,12 Kč dlužníkům, podáním ze dne 26. 6. 2017 (13 68) požádali dlužníci o osvobození od placení pohledávek dle 5 414 IZ, čemuž soud I. stupně vyhověl napadeným usnesením ze sdělení správce ze dne 30. 8. 2017 (13 70) vyplývá, že částka 25 239 Kč byla složena do úschovy soudu, nebot věřitel nereagoval na opakovaně žádosti o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu.

Odvolací soud především konstatuje, že podání věřitele ze dne 10. 11. 2016 (Es-53) nadepsané jako Návrh na uspokojení pohledávek spojených s členským podílem v bytovém družstvu DRUŽSTVO SPOLBYT je -podle jeho obsahu (5 41 odst. 2 o.s.ř.)-uplatněním práva věřitele vůči dlužníci (8 9 odst. e), 5 14 odst. 1 event. 5 15 IZ). Věřitel se tedy tímto svým podáním ze dne 10. 11. 2016 došlým soudu I. stupně již dne 11. 11. 2016 (a nikoliv 14. 11. 2016, jak se věřitel nesprávně domníval) stal účastníkem insolvenčního řízení a má proto legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o přiznání osvobození dlužníků podle Š 414 IZ,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

11.

12.

13.

14. a volen iveta/zur; nebot? jeho pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku dlužníků a splatná v letech 2014 až 2016 nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena (Š 416 odst. 2 IZ).

Ze shora uvedených zjištění odvolacího soudu ve shodě se zjištěními soudu I. stupně dále plyne, že dlužníci splnili schválený způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře na 100 %, když všechny přihlášené a zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře zcela uhradili, že dlužníci řádně plnili též další své povinnosti vyplývající pro ně ze schváleného způsobu oddlužení (Š 412 IZ) a že splnění oddlužení vzal soud 1. stupně na vědomí pravomocným rozhodnutím (bod 1. výroku napadeného usnesení), čímž insolvenční řízení skončilo (Š 413). Proto za situace, kdy v insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo lze usuzovat na to, že by dlužníci návrhem na povolení oddlužení sledovali nepoctivý záměr (Š 395 odst. 1 písm. a/ IZ), nebo jež by byly důvodem pro odejmutí osvobození (Š 417 12), soud I. stupně nepochybil, když dlužníky osvobodil od placeni pohledávek podle 5 414 IZ.

Pokud jde o odvolací argumentaci věřitele, spočívající především v tom, že se do insolvenčního řízení přihlásil, ale jeho pohledávka zůstala neuspokojena, konstatuje odvolací soud, že soud I. stupně, správce i zástupce správce pochybili, když nárok tohoto věřitele přehlíželi a nepostavilí najisto, zda, v jaké výši, kdy a z čeho měl být uhrazen (zda jde o přihlášenou pohledávku podle Š 173 a násl. IZ nebo jinou pohledávku podle Š 168 a násl. IZ za použití postupu podle 5203 a Š 203a 12). Pokud tedy soud 1. stupně, správce a zástupce správce takto nepostupovali, v důsledku čehož se věřiteli nedostalo žádného plnění ze schváleného oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, nelze klást toto jejich pochybení k tíži dlužníků a nepřiznat jim osvobození od placení pohledávek, na nějž mají plné právo.

K neuspokojené pohledávce věřitele ve výši 73 340 Kč třeba dodat již jen to, že ji po skončení insolvenčního řízení nelze ze splátkového kalendáře uspokojit a že správce tuto pohledávku uznal pouze ve výši 25 239 Kč (jen nájemné od doby nabytí nemovitostí) a tato částka je dle obsahu spisu (13-60, 13-70, B 72) patrně stále ještě složena u soudu I. stupně ke svému vyzvednuti.

Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že je usnesení v odvolání napadeném rozsahu věcně správné. Proto postupoval podle 5 219 o.s.ř. a usnesení soudu 1. stupně v bodech VI., VII. výroku potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu CR prostřednictvím Krajského soudu v Usti nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, G, 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (8 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 IZ).

Praha 24. dubna 2018

37 ěř' *! 1.

1-s. * ve 7 " ' mi; ff . 7. JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v,r. 533 f_i j; % l predseda senatu & 232235551? es, y

\ a ' ,'. tři? * \\ šál fr 7;-f ___ 5'.. '

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr V?, _.. -J""