KSUL 43 INS 4732/2011-P13-5
KSUL 43 INS 4732/2011-P13-5

USNESENÍ

Krajský soud V Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou V insolvenční věci dlužníka Antonie Zahradníkově, nar. 22.04.1947, bytem Česká Kamenice, 5.května 764, insolvenční správce Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, Praha 2, o odvolání věřitele Česká kancelář pojistitelů, IČ 70099618, Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 4732/2011-P13-3 ze dne 29.3.2013 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele Česká kancelář pojistitelů, IČ 70099618, Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, n e o d m í t á a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Dne 29.3.2013 vydal Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční usnesení č.j.-P13-3, kterým odmítl přihlášku pohledávky č. 13 věřitele č. 13 Česká kancelář pojistitelů, IČ 70099618, Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, z důvodu jejího opožděněho podání s tím, že lhůta k podání přihlášek pohledávek uplynula dne 18.5.2011 a tento věřitel podat přihlášku až dne 26.3.2013-tedy opožděně.

Věřitel č. 13 podal proti tomuto usnesení včas odvolání (dne 4.4.2013, usnesení o odmítnutí přihlášky bylo odvolateli k rukám právního zástupce doručeno dne 2.4.2013), odkazuje na ust. § 24 odst. 4 zákona č. 168/ 1999 Sb. uvádí, že na pohledávku věřitele na náhradu plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, se hledí jako na přihlášenou, pročeš z toho důvodu nepřichází v daném případě v úvahu zkoumat, zda věřitel podal přihlášku pohledávky včas.

Soud prvního stupně odvolání přezkoumal a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Z předmětné přihlášky soud zjistil, že tento věřitel svou přihláškou uplatnil pohledávku ve výši 168.451,94 Kč z titulu regresního nároku na náhradu plnění podle § 24 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb. Ustanovení § 24 odst. 4 věty druhé cit. zákona stanoví, že pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění podle odst. 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního předpisu, jímž je dle zákonného odkazu insolvenční zákon, hledí jako na přihlášenou. Pakliže se uplatněný nárok na náhradu za plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v insolvenčním řízení zásadně (bez ohledu na dobu svého vzniku) nepřihlašuje, nepřichází proto v úvahu zkoumat, zda věřitel, který takovou pohledávku přesto přihlásil, podal j ej í přihlášku včas (shodně judikoval Vrchní soud v Praze usnesením KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B-25). Posouzením přihlášky č. 13 pak tedy soud musel dospět k závěru, že nemohla být podána opožděně. Proto také není důvod k odmítnutí této přihlášky.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, j de-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože byly splněny podmínky § 95 IZ, soud prvního stupně podanému odvolání v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se přihláška neodmítá a účast věřitele se nekončí. Po právní moci tohoto usnesení bude přihláška věřitele přezkoumána při zvláštním přezkumném jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 11. dubna 2013

J UDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková