KSUL 43 INS 4486/2017
4 Vbl'l l D1! LUlů-ň-LH

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců ]UDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ]UDr. Alexandry jiříčkové v insolvenční věci věřitelů: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano bytem Kostelní 53, 431 11 jirkov zastoupeného advokátem Mgr. Michalem Burešem advokátní kancelář BUREŠ lleGLIA, advokáti s.r.o. sídlem Bělehradská 14, 360 01 KarloVý Vary b) EYEMAXX Louny s.r.p., IČO 27946053 sídlem Pod Václavem 902/18, 184 00 Praha 8 zastoupeného advokátkou JUDr. Lenkou Patenidisovou advokátní kancelář Patenidisová s.r.o. sídlem Charvátova 58/11, 110 00 Praha 1 dlužnika: DE IURE s.r.o., IČO 26955491 sídlem Na Příkopech 3698 / 23, 430 01 Chomutov zastoupeného advokátem Mgr. Radkem Hladkým sídlem Národní 973 / 41, 110 00 Praha 1 o zjištění úpadku, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. prosince 2017, č. j. KSUL 43 INS 4486720171530, ve znění usnesení ze dne 15. ledna 2018, č, j.A-35, takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. prosince 2017, č. j. KSUL 43 INS 4486 / 2017-A 30, ve znění usnesení ze dne 15. ledna 2018, č. j.-A 35, se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem zjistil úpadek dlužníka DE IURE s.r.o. (dále jen dlužník; bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil PhDr. Pavla Kornera, Ph.D. (dále jen správce; bod ll. výroku), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění usnesení vinsolvenčním rejstříku, tj. dne 11. 12. 2017 (bod lll. výroku) a navrhovatelům uložil poplatkovou povinnost ve výši 2 000 Kč (bod XV. výroku). V navazujících výrocích soud 1. stupně promítl zákonné důsledký rozhodnutí o úpadku.

2. V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se navrhovatel a) jiří anonymizovano / dále jen navrhovatel a)/ domáhal zjištění úpadku dlužníka s tím, že má za ním nezajištěné pohledávky v celkové výši 3 791 961,96 Kč z titulu neuhrazené náhrady mzdy a z titulu neuhrazené půjčky. Týto pohledávky navrhovatel a) doložil rozsudkem Městského soudu v Brně č. j. 38 C 172 / 2015 109 ze dne 5. 10. 2016, výzvou ze dne 15. 2. 2017, pracovní smlouvou ze dne 15. 3. 2007, dopisem dlužníkovi ze dne 25. 9. 2015, okamžitým zrušením pracovního poměru ze dne 20. 4. 2017 a dohodou o započtení ze dne 10. 5. 2011. Ke dni vydání napadeného usnesení býlý

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

4 VSPH 61/2018 pohledávky navrhovatele a) částečně uhrazeny, neuhrazena zůstala pohledávka z titulu půjčky ve výši 3 450 000 Kč.

Postupem podle 5107 insolvenčního zákona (dále jen IZ) do řízení přistoupil jako další navrhovatel EYEMAXX Louny s.r.o. / dále jen navrhovatel b)/s tím, že má za dlužníkem zajištěnou pohledávku v celkové výši 28 304 384 Kč, kterou doložil smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 25. 8. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 15. 5. 2008, zástavní smlouvou ze dne 15. 5. 2008, odstoupením od smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 7. 12. 2011, směnečným platebním rozkazem ze dne 27. 2. 2012, č. j 24 Crn 548/2011 40, který nabyl právní moci dne 2. 9. 2014 a rozsudkem Městského soudu v Praze č. j 24 Cm 548/2011-149 a výpisem z katastru nemovitostí.

Kajima Czech Design and Construction s.r.o. na výzvu soudu I. stupně sdělil, že za dlužníkem eviduje pohledávku ve výši 66 016 433,60 Kč s příslušenstvím v podobě úroku z prodlení a nákladů nalézacího řízení ve výši 3 835 255 Kč podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2015, č. j 8 Crn 81/2008 939.

Protože měl soud I. stupně pohledávky navrhovatelů a), b) a věřitele Kajirna Czech Design and Construction s.r.o. za osvědčené dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti podle 5 3 odst. 1 IZ. V řízení bylo podle soudu I. stupně prokázáno, že má dlužník má nejméně 5 závazků (své pohledávky přihlásilo 5 věřitelů), přičemž tyto závazky jsou i více než 5 let po splatnosti. Protože dlužník přes výzvu nepředložil seznamy majetku, závazků a pohledávek a protože své závazky neplní déle než 3 měsíce, platí zákonné domněnky neschopnosti plnit peněžité závazky podle 5 3 odst. 2 písm. b) a d) IZ. S ohledem na předpokládaný rozsah majetku dlužníka, jenž by měl být zahrnut do majetkové podstaty, soud I. stupně neuložil navrhovatelům povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to v rozsahu bodů l. a ll. výroku, se dlužník včas odvolal (rl-31) a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že oba insolvenční návrhy zamítne a navrhovatelům uloží povinnost k náhradě nákladů řízení. Namítal, že pohledávku navrhovatele a) z titulu smlouvy o půjčce ve výši 3 540 000 Kč považuje za spornou, je o ní vedeno nalézací řízení, v němž dosud nebylo vydáno rozhodnutí, vykonatelná pohledávka navrhovatele a) z pracovněprávního vztahu byla v průběhu řízení uhrazena a navrhovatel a) vzal přihlášku částečně zpět. Dlužník tvrdil, že insolvenční návrh obsahuje nepřesnosti ohledně exekučního vymáhání pohledávek QUINN INVEST s.r.o. a Kajirna Czech Design and Construction s.r.o., ohledně Všeobecné zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení obsahuje toliko obecné tvrzení o existenci těchto věřitelů. Pohledávku IŠAVEL -trhací práce s.r.o. dlužník rovněž považuje za spornou, když je o ní vedeno nalézací řízení. Protože podle dlužníka insolvenční návrh neobsahoval všechny předepsané zákonné náležitosti, dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností a specifikaci pohledávek ostatních věřitelů a obsahuje rovněž nepřesnosti, měl být soudem I. stupně odmítnut. Pokud jde o navrhovatele b) vyjádřil dlužník přesvědčení, že kpřistoupení kinsolvenčnímu návrhu nebyl aktivně legitimován, když se jeho exekuční titul stal vykonatelným dne 2. 9. 2014 a zrozhodnutí navrhovatele b) dosud nebyl exekučně vymáhán. Pokud jde o nepředložení seznamu majetku a závazků, z něhož soud I. stupně rovněž dovozoval úpadek dlužníka, odkázal na ustálenou judikaturu, podle níž musí být nejprve osvědčena mnohost věřitelů, rozpor vodůvodnění napadeného usnesení dlužník spatřoval v tom, že soud I. stupně nevyměřil navrhovatelům zálohu na náklady insolvenčního řízení veden tím, že do majetkové podstaty dlužníka bude zahrnut majetek v dostatečné výši. Poukázal na to, že navrhovatelé nejsou osvobození od povinnosti platit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Pokud jde o osobu správce, měl dlužník pochybnosti o správnosti postupu soudu I. stupně, když žádost o určení osoby správce byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna 20. 6. 2017 (Fl-14), dne 7. 12. 2017 (Pl 29) byla

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13.

"+ vorm DljáUlD v insolvenčním rejstříku zveřejněna žádost obdobného znění a následuje úřední záznam, že tato žádost byla vydána omylem a je již zveřejněna pod A-14, opatření o určení osoby insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku není zveřejněno dosud.

Navrhovatel a) ve vyjádření k odvolání požadoval, aby odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu jako věcné správné potvrdil.

Navrhovatel b) ve vyjádření k odvolání požadoval, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil. Zdůraznil, že vykonatelné pohledávky ve výši 259 920 Kč a ve výši 21 140 Kč navrhovateli a) neuhradil dlužník, ale QUINN INVEST s.r.o., čímž pohledávka nezanikla, ale došlo pouze k navýšení pohledávky tohoto dlužníkova věřitele. Pokud jde o jeho pohledávku a její vymáhání, navrhovatel b) s dlužníkem dlouhodobě jednal o vrácení kupní ceny v dobré víře a veden zájmem o plné uspokojení své pohledávky, k dohodě však nedošlo; dlužník navrhovatele b) dlouhodobě přesvědčoval, že se stane vlastníkem pozemků. V řízení byla rovněž nepochybně prokázána existence dalších věřitelů dlužníka se splatnými vykonatelnými pohledávkami, jež jsou exekučně vymáhány (QUINN INVEST s.r.o. a Kajirna Czech Design and Construction s.r.o.). Podmínkou aktivní legitimace navrhovatele b) k podání insolvenčního návrhu není exekuční vymáhání pohledávek, navrhovatel a) uplatnil dvě vykonatelné pohledávky a současně vnávrhu uvedl konkrétní skutečnosti o splatných pohledávkách alespoň jednoho dalšího věřitele. K odvolání dlužníka proti bodu ll. výroku o ustanovení správce navrhovatel b) uvedl, že vněm není tvrzeno, že by správce nesplňoval podmínky pro své ustanovení nebo že je podjatý, dlužník vřízení ktomu nepředložil ani neoznačil žádné důkazy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející (Š 212 a Š 212a o.s.ř.), a po doplnění dokazování o níže uvedené listiny dospěl k závěru, že odvolání není opodstaměno.

Podle Š 136 odst. 1 IZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle Š 3 odst. 1 a 3 IZ v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je vúpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvenci) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytně.

Ustanovení Š 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatně části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v Š 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu $ 3 odst. 1 IZ.

Podle Š 141 odst. 1 a 2 IZ se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu I. stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. ]e-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Tx-íojta.

4 VSPH 61/2018 k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení.

14. jak vyplývá z napadeného usnesení, úpadek dlužníka měl soud I. stupně správně za osvědčený

15.

16.

17.

18.

19.

20. z důvodu jeho platební neschopnosti na základě zjištění existence splatných pohledávek navrhovatelů a dalších věřitelů. Odvolací soud konstatuje, že již insolvenční návrh navrhovatel a) obsahoval všechny předepsané náležitosti (včetně označení dalších konkrétních věřitelů se splatnými pohledávkami za dlužníkem) a nebyl zde dán důvod pro jeho odmítnutí pro vady.

Odvolací soud nesdílí závěr soudu I. stupně o tom, že by byla nepochybně osvědčena pohledávka navrhovatele a) ve výši 3 450 000 Kč z titulu půjčky, když tuto pohledávku navrhovatel a) dokládal toliko dohodou o zápočtech pohledávek a závazků ze dne 5. 11. 2011, podle níž se měl navrhovatel a) dlužníku poskytnout dne 5. 4. 2005 finanční výpomoc ve výši 5 000 000 Kč, nic bližšího k obsahu smlouvy o půjčce navrhovatel a) netvrdil, ani její skutečné poskytnutí ničím jiným neprokazoval. Vykonatelnou pohledávku navrhovatele b) měl odvolací soud shodně se soudem I. stupně za osvědčenou, její existence nebyla zpochybňována ani dlužníkem. To, že navrhovatel b) přes existenci exekučního titulu, nepodal návrh na výkon rozhodnutí, rozhodně nemá vliv na jeho legitimaci k podání insolvenčního návrhu, ani z této skutečnosti neplyne, že by svou pohledávku za dlužníkem mohl bez obtíží v exekuci vymoci. Odvolací soud sdílí i závěr soudu I. stupně o osvědčení vykonatelné pohledávky věřitele Kajima Czech Design and Construction, s.r.o.

Úpadek dlužníka má odvolací soud za osvědčený nad zjištění učiněná soudem I. stupně-též z došlých přihlášek věřitelů se splatnýmí pohledávkami přihlášenými pod č. P5 Agroprojekt Brno, s.r.o. (doloženo uznáním závazku dlužníkem), č. P12 Ceská správa sociálního zabezpečení (vykonatelná pohledávka), č. P16 QUINN Invest s.r.o. (vykonatelná pohledávka), které dlužník nezpochybňoval.

Pokud jde o úpadek dlužníka, má ho odvolací soud za osvědčený i z toho, že dlužník v průběhu řízení před soudem I. stupně nesplnil uloženou mu povinnost předložit seznamy uvedené v Š 104 odst. 1 IZ, čímž byla naplněna domněnka, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky podle 5 3 odst. 2 písm. d) IZ, kterou dlužník ničím nevyvrátil. '

Za situace, kdy dlužník ničítn neosvědčil svoji platební schopnost uhradit shora uvedené pohledávky v celkovém objemu v řádech nejméně desítek milionů Kč, jeho nemovitý majetek je zajištěn k úhradě pohledávek jeho věřitelů a nemá téměř žádný likvidní majetek, který by mohl použít kúhradé svých splatných závazků, má též odvolací soud jeho úpadek za bezpečné osvědčený z důvodu jeho platební neschopnosti. Vzhledem k tomu že řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno před 1. 7. 2017, bylo na úvaze soudu I. stupně, zda zálohu na náklady insolvenčního řízení navrhovateli a) vyměří či nikoli.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl též odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku, a to nejméně ve formě insolvence, neboť je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči více věřitelům, přičemž ničím neosvědčil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhradu.

Pokud jde o určení osoby správce, odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil, že soud I. stupně dne 2. 6. 2017 (fl 14) podle 5 25 IZ požádal o určení osoby správce, opatřením předsedy soudu ze dne 20. 6. 2017 byl ve věci dlužníka určen insolvenční správce PhDr. Pavel Kňrner PhD., jenž byl napadeným usnesením ustanoven do funkce. Na transparentnosti tohoto postupu ničeho nemění skutečnost, že dne 6. 1. 2017 soud I. stupně omylem žádost o určení osoby správce opětovně vydal a zveřejnil, o tomto soud účastníky neprodleně informoval záznamem ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

21.

"I' Full ll. ULÍLULU

7. 12. 2017 (fl 29). Důvody pro odvolání proti ustanovení správce uvedené v (c) 26 věta druhá IZ dlužník v řízení netvrdil ani se z obsahu spisu nepodávají.

Protože úpadek dlužníka ve formě insolvence byl nepochybně osvědčen, žádná překážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku zjištěna nebyla a odvolání dlužníka proti ustanovení správce rovněž shledal nedůvodným, postupoval odvolací soud podle Š 219 o.s.ř. a usnesení soudu I. stupně v napadených bodech I. a II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-lí být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a S 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (S 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 26. února 2018

Mgr. Markéta Hudečková v.r. předsedkyně senátu

fl Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojřťa.