KSUL 43 INS 4261/2011-A-11
KSUL 43 INS 4261/2011-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Skalskou v insolvenční věci dlužnice Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Čeradická 3068, k odvolání dlužnice proti usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 4261/2011-A-8 ze dne 20. dubna 2011

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 4261/2011-A-8 ze dne 20. dubna 2011 se zrušuje.

Odůvodnění

Soud vyzval dlužnici usnesením č.j. KSUL 43 INS 4261/2011-A-6 ze dne 22. března 2011 k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Usnesení nabylo právní moci dnem 13. dubna 2011 a lhůta marně uplynula dne 18. dubna 2011.

Podáním ze dne 28.3.2011, které bylo soudu doručeno dne 7.4.2011 sdělila dlužnice, že má exekutorem zablokovaný účet, finanční prostředky nemá, ale bude se snažit je sehnat co nejdříve. Usnesením č.j. KSUL 43 INS 4261/2001-A-8 ze dne 20. dubna 2011 soud řízení zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 29.4.2011. Již 21.4.2011dlužnice požadovanou zálohu uhradila a dne 3.5.2011 se proti usnesení o zastavení řízení odvolala.

Vzhledem k tomu, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dosud nenabylo právní moci, nezbylo soudu nic jiného, než toto usnesení zrušit.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud pokračovat v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolá ní do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem, dne 16. května 2011

JUDr. Jiřina Skalská v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Miroslava Fábryová