KSUL 43 INS 4068/2009
KSUL 43 INS 4068/2009

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Skalskou v insolvenční věci navrhovatelů 1. Leonarda Grunského, bytem Jirkov, Nám.Dr.E.Beneše 1, (adresa pro doručování: Poříčí nad Sázavou, P.O.BOX 4) 2. HS Cínovec s.r.o., IČ 48293954, Dubí, Cínovec 89 proti dlužníku BusMat plus s.r.o., IČ 27315665, se sídlem Zeměchy 111, Louny, zast. advokátem JUDr. Miroslavem Zrůstem, Louny, Jeronýmova 695 o návrhu na zahájení insolvenčního řízení,

takto:

I. Usnesení č.j. KSKUL 43 INS 4068/2009-A-19 ze dne 30. září 2009 se zrušuje.

II. Řízení zahájené na návrh věřitele Leonarda Grunského, bytem Jirkov, Nám.Dr.E. Beneše 1 (adresa pro doručování Poříčí nad Sázavou, P.O.BOX 4) ze dne 1.7.2009 se zastavuje.

III. Navrhující věřitel Leonard Grunský, bytem Jirkov, Nám.Dr.E.Beneše 1 (adresa pro doručování Poříčí nad Sázavou, P.O.BOX 4) je povinen uhradit dlužníkovi BusMat plus s.r.o., Zeměchy 111, IČ 27315665 částku 13.054,10 Kč na náhradu nákladů insolvenčního řízení, do 15 dnů od právní moci usnesení, a to k rukám advokáta JUDr. Miroslava Zrůsta, Louny, Jeronýmova 695.

IV. Soud ukládá navrhujícímu věřiteli HS Cínovec s.r.o., IČ 48293954, Dubí, Cínovec 89, aby do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč na účet soudu č. 6015-3024411/0710, v.s. 4344406809 nebo hotově v pokladně soudu.

V. Soud vyzývá dlužníka BusMat plus s.r.o., aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení 1. vyjádřil se k připojenému návrhu věřitele HS Cínovec s.r.o., IČ 48293954, Dubí, Cínovec 89. Ve vyjádření je povinen zejména: a) uvést, zda nároky uplatněné v návrhu uznává, popřípadě v jakém rozsahu, b) vylíčit rozhodné skutečnosti ve věci, c) označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností, d) připojit listiny, na něž se vyjádření odvolává. 2. přeložil následující listiny: a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Odůvodnění

Dne 1.7.2009 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen návrh insolvenčního navrhovatele-věřitele Leonarda Grunského, bytem Jirkov, Nám.Dr.E.Beneše 1, proti dlužníku BusMat plus s.r.o., IČ 27315665, se sídlem Zeměchy 111, 440 01 Louny, na zahájení insolvenčního řízení. Podáním ze dne 8.10.2009, které bylo soudu doručeno dne 13.10.2009 a téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (dok.č. A-21) vzal navrhovatel zpět svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Podle ust. § 129 odst. 1 IZ může insolvenční navrhovatel vzít návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Rozhodnutí č.j. KSKUL 43 INS 4068/2009-A-19 ze dne 30. září 2009, kterým byl zamítnut návrh věřitele na zjištění úpadku dlužníka dosud nenabylo právní moci, když jej navrhovatel napadnul včas podaným odvoláním (dok.č. A-20). Zpětvzetí návrhu na zahájení insolvenčního řízení je tedy přípustné.

Soud proto postupoval podle ust. § 130 odst. 1 IZ a řízení zahájené na návrh věřitele Leonarda Grunského zastavil a současně zrušil nepravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 9.11.2009 (dok.č. A-25) přistoupil k řízení další věřitel HS Cínovec s.r.o., IČ 48293954, Dubí, Cínovec 89, proto se zastavení řízení týká pouze návrhu věřitele Leonarda Grunského.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 146 odst. 2 o.s.ř., účastník, který zavinil, že řízení muselo být zastaveno je povinen hradit náklady druhému účastníkovi. Zavinění je třeba posuzovat jen z procesního hlediska, nikoli podle hmotného práva, neboť pak by šlo o posouzení důvodnosti nároku ve věci samé, takže po zastavení řízení by soud dále zkoumal důvodnost návrhu na zahájení řízení. Proto vzal-li navrhující věřitel návrh na zahájení řízení zpět, z procesního hlediska platí, že zavinil, že řízení bylo zastaveno a je proto povinen nahradit náklady řízení dlužníkovi. Soud proto přiznal dlužníkovi právo na náhradu nákladů potřebných k účelnému bránění práva spočívajících v právním zastoupení advokátem v celkové výši 13.054,10 Kč sestávajících z odměny advokáta podle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 9.000,-Kč, paušální náhrady hotových výdajů advokáta za tři úkony právní služby ve výši 900,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, po 300,-Kč za jeden úkon právní služby, z částky 400,-Kč za náhradu za promeškaný čas při cestě advokáta ze sídla v Lounech ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem k jednáním soudu podle § 14 odst. 3 vyhlášky číslo 177/1996 Sb. za celkem 4 započaté půlhodiny po 100,-Kč za každou započatou půlhodinu, z náhrady jízdného v celkové výši 699,80 Kč za jízdu osobním automobilem z Loun do Ústí nad Labem a zpět k jednání soudu při délce cesty z Loun do Ústí nad Labem a zpět 2x56 km osobním automobilem s průměrnou spotřebou 7,3 litrů motorové nafty na 100 km, kterou právní zástupce žalobce doložil velkým technickým průkazem použitého vozidla, a to při ceně pohonných hmot podle § 4 písm. d) vyhlášky č. 451/2008 Sb. v částce 28,50 Kč za 1 litr a základní náhradě za 1 km jízdy podle § 1 písm. b) vyhlášky č. 451/2008 Sb. v částce 3,90 Kč, a z 19 % DPH z těchto částek, neboť právní zástupce dlužníka soudu předložil osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty. O placení náhrady nákladů řízení advokátu dlužníka a o lhůtě k plnění soud rozhodl podle § 149 odst. 1 o.s.ř. a § 160 odst. 1 o.s.ř.

Podáním ze dne 9.11.2009 (dok.č. A-25) přistoupil k řízení další věřitel HS Cínovec s.r.o., IČ 48293954, Dubí, Cínovec 89. Návrh nevykazuje vady, které by bránily jeho projednání.

Povinnost navrhujícího věřitele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v aktuálním znění, insolvenční zákon (dále jen IZ). Účelem zálohy je umožnit insolvenčnímu (příp. předběžnému) správci výkon jeho funkce.

Soud proto navrhujícího věřitele vyzval k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dle ust. § 128 odst. 3 může soud rozhodnout, aby seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1 předložil i dlužník, který není insolvenčním navrhovatelem; má-li insolvenční navrhovatel vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy. Pokud dlužník tuto uloženou povinnost nesplní, má se za to, že není schopen plnit své peněžité závazky (právní domněnka platební neschopnosti dle § 3 odst. 2 písm. d) IZ).

Pro označení osob v seznamech platí obdobně § 103 odst. 1 IZ, který mimo jiné stanoví, že fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem), a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dlužník má právo se vždy k insolvenčnímu návrhu věřitele vyjádřit a lze o něm rozhodnout bez jednání, pouze za podmínek uvedených v § 133 IZ.

Poučení: Proti bodům výroku I. až IV. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolání proti bodům I. a II. výroku může podat pouze insolvenční navrhovatel.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Dlužník může do 15 dnů ode dne doručení insolvenčního návrhu podat návrh na vyhlášení moratoria (ust. § 115 a násl. IZ).

Nebude-li uhrazena záloha na náklady řízení, může soud řízení zastavit případně zálohu vymáhat (ust. § 108 odst. 3 IZ).

Proti bodu V. výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 20. listopadu 2009

JUDr. Jiřina Skalská v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Miroslava Fábryová