KSUL 43 INS 3710/2015-B-4
KSUL 43 INS 3710/2015-B-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka I.R.K.-Diesel s.r.o., IČO 26443988, sídlem Stará 2569/96, 400 11, Ústí nad Labem, o návrhu insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudy, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh insolvenčního správce na vydání předběžného opatření ze dne 28.8.2015 se zamítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem podaným věřitelem, doručeným soudu dne 13.2.2015, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením na č.l. A-11 dne 12.8.2015 soud rozhodl o úpadku dlužníka.

Podáním ze dne 28.8.2015 doručeným soudu dne 31.8.2015 navrhl insolvenční správce, aby soud nařídil předběžné patření tohoto znění: Do dne vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka se dlužníkovi zakazuje nakládat s majetkovou podstatou dlužníka v rozsahu nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 14806 pro k.ú. Ústí nad Labem a do dne vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužníka v rozsahu nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 14806 pro k.ú. Ústí nad Labem, výlučně insolvenční správce dlužníka. Svůj návrh odůvodnil tím, že je dlužník nekontaktní a dále mu bylo sděleno společností RWE Zákaznické služby, s.r.o. přípisem ze dne 13.8.2015, že společnost RWE GasNet, s.r.o. eviduje ode dne 6.11.2014 neoprávněný odběr zemního plynu v odběrném místě Ve strži 0741/013, Ústí nad Labem, přičemž odběrné místo se nachází v nemovitostech dlužníka. Insolvenční správce svůj návrh nijak nedoložil, a to ani avizovanými přílohami, proto soud návrh na vydání předběžného usnesení zamítl.

Dále má soud za to, že předběžné opatření dle ust. § 82 IZ, na které správce odkazuje, míří spíše na případy v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, tedy do vydání úpadku. Popisované situaci lze zabránit zásahem insolvenčního správce dle ust. § 212 IZ, a proto soud posoudí podání ze dne 28.8.2015 podle obsahu jako návrh dle ust. § 212 odst. 2 IZ a vydá příslušené rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to pouze osoba, která návrh na nařízení předběžného opatření podala, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 2. září 2015 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Hypšová