KSUL 43 INS 21902/2017
_l' Th.-Fl-L-l-u_i fl; HULU_l1 _LJ

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry ]Éékové v insolvenční věci dlužníků: a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , IČO 47294337 bytem Touchovíce 46, 440 01 I lřívíce b) Helena anonymizovano , anonymizovano , IČO 74744402 bytem Touchovíce 46, 440 01 Hřívíce o odvolání soudního exekutora: Mgr. Jaroslav Homola Exekutorský úřad Brno mésto sídlem Hlinky 41 / 104, 603 00 Brno prod usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. prosince 2017, č. j. KSUL 43 INS 21902/2017-A-9, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. prosince 2017, č. j. KSUL 43 INS 21902/2017-A 9 se potvrzuje ve znění, že se zamítá návrh soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly na nařízení předběžného opatření, kterým by mu soud umožnil dokončit exekuci vedenou pod sp. zn. 030 EX 28104/ 13 prodejem nemovitých věci dlužníka Ladislava Kotouěka coby povinného, a to pozemku st.p.ě. 54, jehož součástí je stavba č.p. 46, rod. dům, zapsaných vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV ě. ě. 233, obec Hřívice, k.ú. Touchovíee s omezením, aby výtěžek zpeněžení byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízeni vedeného pod sp, zn.. KSUL 43 INS 21902 / 2017 k dispozici v tomto řízení a kterým by Krajskému soudu vÚstí nad Labem jako soudu odvolacímu bylo umožněno bez ohledu na zahájené insolvenční řízení ve věci dlužníků rozhodnout o odvolání Heleny anonymizovano coby manželky povinného vexekuěním řízení proti usnesení exekutora ze dne 30. 11. 2017, ě. j 030 EX 28104/13-218.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl návrh na nařízení předběžného opatření (bod 1. výroku), uložil soudnímu exekutorovi Mgr. Jaroslavu Homolovi (dále jen exekutor) povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1 000 Kč (bod 11. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku)

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

_ *LUUJ l lnu-l" rhrl-ÍLf'J iLJULI-f I IULI

4 VSPH 347/2018

2. V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 19. 12. 2017 podali manželé Ladislav anonymizovano a Helena anonymizovano (dále též dlužník, dlužnice) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Návrh na vydání předběžného opatření podle Š 82 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odůvodnil exekutor tím, že z okolností exekučního řízení popsaných v návrhu na nařízení předběžného opatření lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, mohou spočívat vtakovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl podán jen proto, aby bylo zabráněno probíhající exekuci. Další důvody exekutor spatřoval ve společném zájmu věřitelů na co nejvyšším a nejrychlejším uspokojení jejich pohledávek a v hospodárnosti a rychlosti insolvenčního řízení, neboť je výhodnější, aby vinsolvenčním řízení byla rozvržena peněžitá částka získaná exekuční dražbou, než aby byla prováděna nová dražba. Exekutor dovozoval, že zpravidla z počátku insolvenčního řízení majetková podstata trpí nedostatkem hotových peněžních prostředků, správce by mohl začít jednat okamžitě, neboť by zpeněžením nemovitých věcí exekutorem byly získány hotové peněžní prostředky, jež by byly deponovány pro správce.

3. Soud I. stupně citoval $ 82 odst. 2 písm. b) IZ a uvedl, že nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, neboť dlužníci věnovali přípravě svého (prvního) insolvenčního návrhu náležitou péči a zpeněžením nemovitostí ve vlastnictví dlužníků v rámci insolvenčního řízení by pravděpodobně bylo dosaženo vyššího výtěžku než v exekuci. Přihlédl k tomu, že exekutor zastupuje zájmy pouze jednoho věřitele (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR), jehož pohledávka není zajištěna, je třeba zohledňovat všechny přihlášené věřitele, tedy zejména Komerční banku, a.s. s pohledávkou výrazně přesahující pohledávku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. je tedy na místě, aby zpeněžení majetku (v rámci oddlužení) bylo provedeno osobou, která bude brát zřetel i na zájmy dalších věřitelů a zpeněžit nemovitosti za nejvýhodnějších podmínek. Podle soudu I. stupně tak v daném případě nejsou dány důvody hodné zvláštního zřetele odůvodňující omezení některého z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v Š 109 odst. 1 písm, c) IZ a navrhované předběžné opatření současně odporuje společnému zájmu věřitelů.

4. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se exekutor včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně kdalšíinu řízení. Zdůraznil, že cena nemovitostí byla vexekuěním řízení stanovena na základě znaleckého posudku, usnesením ze dne 13. 10. 2017 bylo rozhodnuto o Vydání dražební vyhlášky. Usnesením ze dne 30. 11. 2017 byl udělen příklep vydražiteli Czech Premium Property, s.r.o., jenž doplacení nejvyššího podání potvrdil v podání ze dne 12. 1. 2018, proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání s poukazem na zahájení insolvenčního řízení. Ke zpeněžení nemovitostí tak došlo ještě před zahájením insolvenčního řízení, exekutor po zjištění úpadku vydá výtěžek insolvenčnímu správci. Je proto v zájmu věřitelů dokončit dražební jednání, tj, postoupit odvolání dlužnice proti usnesení o příklepu odvolacímu soudu k rozhodnutí a v případě potvrzení usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání získat do majetkové podstaty co nejvíce finančních prostředků k uspokojení věřitelů dlužníka v co nejkratší době a bez vzniku dalších nákladů na správu a zpeněžení nemovitostí. Do exekučního řízení se přihlásili čtyři věřitelé s pohledávkami ve výši 1 932 508,19 Kč na jistině, mj. i zástavní věřitel Komerční banka, a.s. Zdůraznil, že v daném případě proběhla elektronická dražba nemovitostí dlužníka, jež je nejtransparentnějším způsobem zpeněžení, inzerát si na webovém portálu prohlédlo 849 zájemců. Další důvod hodný zvláštního zřetele exekutor spatřoval v poškození zájmů vydražitele, jenž je v nejistotě o tom, zda se stane vlastníkem vydražených nemovitostí a s ohledem na zahájení insolvenčního řízení musí mít po blíže neomezené časové období kdispozici finanční prostředky kúhradě doplatku ceny vydražených nemovitosti. Zdůraznil, že výčet důvodů zvláštního zřetele vhodných uvedený v důvodové zprávě k zák. č. 334/ 2012 Sb. je pouze příkladmý, předběžné opatření lze nařídit i bez návrhu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání ($ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle 5 82 IZ může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení ibez návrhu, nestanoví li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník (odst. 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízeni uvedených v 5 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu (odst, 2).

Podle 5 109 odst. 1 písm. c) IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny účinky spočívající v tom, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (Š 168) a pohledávky jim na roveň postavené (Š 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle Š 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému,

Předně je třeba uvést, že smysl 5 82 odst. 2 písm. b) IZ spočívá v eliminaci účinků vyvolaných nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy v omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení dle Š 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Uěelem tohoto zákonného ustanovení je zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. V případě insolvenčních návrhů dlužníků může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízeni insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení dle 5 109 odst. 1 písm. c) IZ. Proto insolvenční zákon upravuje v Š 82 odst. 2 písm. b) možnost omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v Š 109 odst. 1 písm. c) IZ z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Odvolací soud ?: obsahu insolvenčního spisu a z insolvenčního rejstříku ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, jež v podstatné části reprodukoval shora a na něž pro stručnost odkazuje, z nichž neplyne, že dlužníci opakovaně zahajovali insolvenční řízení za situace, kdy již byla v průběhu exekuce nařízena dražba nemovitostí. Dlužníci v daném případě podali vpořaď první insolvenční návrh, jenž soud I. stupně zjevně shledal řádným, k návrhu připojili listiny dokládající jeho úpadek a majetkové poměry. Aktuální stav exekučního řízení včetně důsledků plynoucích z toho pro dražitele s nejvyšším podáním, odvolací soud nepovažuje za okolnost hodnou zvláštního zřetele ve smyslu 5 82 odst. odst. 2 písm. b) IZ. Za tohoto stavu se odvolací soud ztotožnil se soudem I, stupně, že nejsou dány podmínky podle 5 82 odst. 2 písm, b) IZ pro vyhovění návrhu exekutora na vydání předběžného opatření, jelikož :: dosavadního průběhu projednávaného insolvenčního řízení nevyplývá obstrukční jednání dlužníků. Tento závěr platí i pro předběžné opatření, jímž má být rozhodnuto o odvolání proti usnesení exekutora, přestože judikatura nařízení takového předběžného opatření obecné připouští (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 4. 2017, č, j 1 VSPl l 490/2017-B10).

Shodu s prvopisern potvrzuje Petr Vojta.

J.LLIU-LA I-._! :..qu gigant.-y aux .r

4 VSPH 347/2018

10. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení

11. soudu I. stupně v napadeném bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil podle Š 219 o.s.ř., a to ve znění, jež odpovídá požadavkům na jeho určitost.

Na závěr považoval odvolací soud za nutné zdůraznit, že nezbytnou náležitostí jednotlivých výroků soudního rozhodnutí musí být určitost stanovení jimi ukládané povinnosti nebo určení právního vztahu či práva, aby tak ze znění výroku bylo jednoznačně patrno, jak soud rozhodl. Nemá tedy být výrok rozsudku formulován odkazem na obsah žalobního návrhu slovy anávrhu se vyhovuje x nebo anávrh se zamítáe. Nezbytnou náležitostí výroku totiž musí být určitost stanovení jím ukládané povinnosti nebo určení právního vztahu či práva, aby tak z jeho znění bylo jednoznačně patrno, jak soud rozhodl. Tento požadavek platí nejen pro výroky, jimiž bylo žalobě vyhověno (u nichž je nutno na něm trvat především z důvodu jejich materiální vykonatelnosti), ale i pro zamítavé výroky, neboť není li patrno, jaký návrh (petit) je zamítán, chybí zde podklad pro zkoumání, zda projednání jiné věci týchž účastníků nebrání tzv. překážka věci rozhodnuté ve smyslu 5 159a odst. 4 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 30 Cdo 552/2010).

Pouěení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

($ 71 odst. 2 IZ). Praha 15. března 2018Mgr. Markéta Hudečková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Váš,; /