KSUL 43 INS 20957/2011-A-11
KSUL 43 INS 20957/2011-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Skalskou ve věci dlužnice Miluše anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplice, Nám. Svobody 22(korespondenční adresa Teplice, Protetická 263/20) k odvolání dlužnice proti usnesení č.j. KSUL 43 INS 20957/2011-A-8 ze dne 25.1.2012

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 20957/2011-A-8 ze dne 25.1.2012 se mění tak, že řízení o insolvenčním návrhu se nezastavuje.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud v řízení pokračovat.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 25.1.2012 soud zastavil řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dlužnice si usnesení na adrese svého trvalého místa pobytu (adresa Magistrátu města Teplice) nevyzvedla, usnesení jí bylo doručeno vyvěšením na úřední desce soudu. dne 17.2.2012. Pokus o doručení usnesení na adresu dlužnicí uvedenou jako adresa korespondenční se nezdařil.

Podáním, které bylo doručeno soudu dne 1.3.2012 podala dlužnice proti uvedenému usnesení odvolání s tím, že zálohu uhradila.

Na depozitní účet zdejšího soudu byla dne 26.1.2012 dlužnicí složena částka 3.000,-Kč jako záloha na náklady insolvenčního řízení.

Soud proto vyhověl odvolatelce v celém rozsahu v rámci autoremedury, aniž by věc předkládal Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud v řízení pokračovat.

V Ústí nad Labem dne 30. března 2012 JUDr. Jiřina Skalská v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: E. Koloničná