KSUL 43 INS 18372/2015-A-8
KSUL 43 INS 18372/2015-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Švamberkovou v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Bechlín 176, 411 86 Bechlín, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., IČ: 25023217, se sídlem Čimická 780, Praha 8, se umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 246/2015-N s omezením, aby výtěžek dražby dosažený zpeněžením nemovitostí, tj. stavební parcely č. 89/3, jejíž součástí je stavba č.p. 176 v k.ú. a obci Bechlín, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku dán k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 43 INS 18372/2015.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 16.7.2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen společný insolvenční návrh dlužníka Jiřího anonymizovano spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dne 27.7.2015 byl zdejšímu soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření, který podal zajištěný věřitel Česká spořitelna a.s. V návrhu navrhovatel uvedl, že má za dlužníkem pohledávku a disponuje též vůči dlužníku exekučním titulem, kterým je notářský zápis s doložkou se svolením k přímé vykonatelnosti sp.zn. NZ 3184/2013 sepsaný dne 26.7.2013 notářkou JUDr. Divíškovou, který se stal vykonatelným v dubnu 2014. Tímto notářským zápisem byla dlužníku a jeho bývalé manželce Stanislavě Jiráskové dána možnost, aby již svůj splatný závazek hradili i nadále v nově stanovených splátkách. Tito však nedostáli svým závazkům, nehradili splátky, proto navrhovatel přistoupil k realizaci zástavy. Předmět zajištění u dlužníka tvoří ideální podíl ke stavební parcele č. 89/3, jejíž součástí je stavba č.p. 176 v k.ú. a obci Bechlín. Realizaci zástavy se rozhodl navrhovatel uskutečnit prostřednictvím nedobrovolné veřejné dražby dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. s dražebníkem EURODRAŽBY.CZ, a.s. Dne 3.6.2015 vydal dražebník dražební vyhlášku č.j. 246/2015-N a stanovil termín konání dražby na 6.8.2015 s tím, že se jedná o podíl ideální ve výši 1/2. Druhá polovina bude prodávána ve stejný den prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese www.eurodražby.cz. Dne 16.7.2015 tedy tři týdny před konáním dražby, ihned v následujícím měsíci co byl dlužník obeslán dražební vyhláškou podal dlužník insolvenční návrh, v něm uvedl, že má nezajištěné závazky ve výši 12.935,-Kč vůči třem nezajištěným věřitelům. Dlužník je schopen splatit 100 % nezajištěných závazků. V případě neprovedení dražby zde reálně hrozí negativní důsledek pro věřitele v podobě nákladů na zmařenou dražbu a případných dalších nákladů na následné zpeněžování nemovitostí v rámci insolvenčního řízení. Negativní důsledky spatřuje navrhovatel i v tom, že dluh se navyšuje o úroky. Pokud jde o podmínku stanovenou v ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ spočívající ve společném zájmu věřitelů, navrhovatel uvedl, že uskutečněním dražby nedobrovolné nejsou v žádném případě žádným způsobem dotčena práva dalších věřitelů, kteří se mohou se svojí pohledávkou do dražby přihlásit. Svůj návrh navrhovatel doložil uvedeným notářským zápisem, smluvní dokumentací, výpisem z katastru nemovitostí, dražební vyhláškou.

Soud podaný návrh na nařízení předběžného opatření přezkoumal a má za to, že navrhovatel důvodnost vydání předběžného opatření dostatečně doložil, a proto mu vyhověl.

Soud dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a. ustanovit předběžného správce, b. omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c. uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť (§ 109 odst. 6 IZ).

Smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ.

V dané věci je zcela prokázáno, že dlužník nedlouho po doručení dražební vyhlášky podal insolvenční návrh, ze kterého vyplývá, že má nezajištěné závazky ve výši 12.935,-Kč vůči třem nezajištěným věřitelům. Více jak 30 dnů po splatnosti jsou pouze závazky ve výši 11.642,-Kč. Většina nezajištěných závazků se stala splatnými teprve v květnu 2015. Insolvenční návrh byl podán tři týdny před konáním dražby. Dlužník nedoložil schopnost splnit oddlužení, které navrhl, neboť nepředložil zmiňovanou darovací smlouvu, když dlužník má sice nízké nezajištěné závazky, ale je povinen platit výživné ve výši 2.500,-Kč měsíčně. Dlužník v návrhu uvedl, že má vůči věřiteli České spořitelně a.s. dluh ve výši 1.323.726,-Kč, který je zajištěný. Dlužník v návrhu uvedl, že si je vědom těžké situace, když se ženou kopili nemovitost, nemovitost postupně rekonstruovali a nedostatek financí řešili drobnými půjčkami, které postupně splatili. Situace skončila rozvodem v roce 2011, nemovitost se snažili společně prodat, což se nepodařilo. Navrhovatel se snažil nemovitost postupně splácet, ale na splátky neměl, proto podal návrh na povolení oddlužení.

Soud má za to s ohledem na výše uvedené, že se jedná o nepoctivý insolvenční návrh, který má za cíl oddálit zpeněžení nemovitosti, čímž by došlo k poškození zajištěného věřitele, nejen o náklady zmařené veřejné dražby, ale též tak, že je možné, že pouze ideální podíl ve ěžován v insolvenčním řízení manželky by si žádný zájemce nekoupil. výši 1/2, který je zpen Nepoctivost insolvenčního návrhu vyplývá zejména ze splatnosti nezajištěných závazků a jejich nízké výše, přičemž se jedná výhradně o neuhrazené pojistné v kontextu, že dlužník nedoložil dostatečné plnění navrhovaného splátkového kalendáře a z načasování insolvenčního návrhu.

V ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je uveden výkon rozhodnutí či exekuce. Soud toto ustanovení analogicky vztáhl i na nedobrovolnou veřejnou dražbu, neboť má za to, že tento způsob realizace zástavy je jakýmsi výkonem rozhodnutí.

Na základě shora uvedených skutečností soud návrhu navrhovatele vyhověl.

O nákladech řízení se v tomto řízení nerozhoduje.

Poučení o odvolání: Proti tomuto usnesení odvolání přípustné, a to do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem 28. července 2015 JUDr. Petra Švamberková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Markéta Hypšová